Úvod > Česká nej > UNESCO > Vorařství nejen na Vltavě – tradice zapsaná v UNESCO
UNESCO

Vorařství nejen na Vltavě – tradice zapsaná v UNESCO

V roce 2022 bylo na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO připsáno vorařství, tradiční avšak již dnes bohužel zaniklé řemeslo představující tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. Nadnárodní nominaci společně předložily státy: Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko.
Vorařství (zapsané na Seznam UNESCO 1. prosince 2022) představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. I když voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. Jde nejenom o řemeslné postupy při stavbě voru, ale i o znalosti spojené s jeho navigací po řece, a v neposlední řadě i o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a vorařskou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého slangu.

První zmínky o voroplavbě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Předpokládá se, že voraři pluli na všech tehdy splavných řekách, jimiž byly Vltava, Malše, Lužnice, Nežárka, Otava, Sázava, Berounka, Divoká Orlice, Tichá Orlice a Labe. Postupně ji vytlačil rozvoj železnice a voroplavbě na Vltavě pak definitivně zamezila výstavba Vltavské kaskády. Ačkoliv dnes již komerční voroplavba zanikla, tradice spojená s vorařským řemeslem a zejména s výrobou vodních plavidel, je stále udržována. Podíl na tom mají vltavanské spolky v Praze, Davli, Štěchovicích, Kamýku nad Vltavou a Purkarci, které na tradice vorařů navazují.
 

Vltavanské plavecké spolky

Jednotlivé vltavanské spolky byly zakládány na přelomu 19. a 20. století a působí v této oblasti nepřetržitě. Mohou se tak pyšnit více než stoletou tradicí. V současné době mají velký vliv na udržení znalostí a dovedností řemesel, spojených s vorařstvím. Předávají tak díky ukázkám stavby vorů i tradiční technologie výroby. Důležitá je rovněž mezinárodní spolupráce například s voraři v Rakousku i v ostatních spolupředkládajících zemích. Všechny vltavanské spolky jsou navíc členy Mezinárodní vorařské asociace (MVA), což dokládá historické využití voroplavby i v dalších evropských zemích.

Tradice tohoto řemesla nezahrnují jen techniky výroby a plavby, ale rovněž projevy slovesného a obřadního folkloru. Spolky se snaží například o sběr plaveckého slangu nebo písní, které jsou zpívány na spolkových slavnostech a společenských akcích.


Jak se dřevo dříve plavívalo?

Plavci si své vory sami stavěli ze stromů, které zásadně káceli v době vegetačního klidu od prosince do konce února. Poražené kmeny v lese odvětvili, zbavili kůry, částečně upravili a dovezli k řece na vaziště, holcplacy, kde je ukládali do tzv. šárů. Koncem března, hned jak to počasí dovolilo, klády navalili do vody a vázali z nich vory, z nichž pak sestavili pramen. Zkušeným plavcům to trvalo tak tři dny.

Plout se mohlo až do zimy, do šestistupňového mrazu. Plavec obvykle během sezony splavil dvacet až pětadvacet pramenů, plavbám se říkalo rázy. Za jak dlouho se vor dostal do Prahy, to záleželo na vodě. Plavci rozeznávali vodu malou, vodu břežní neboli normál, vodu rozmarní, záslapní. Nejraději měli břežní vodu; z Tejna nad Vltavou to při ní do Prahy trvalo tři dny. Při rozmarní to bylo ještě o půl dne kratší, ale plavci tuhle vodu neměli rádi, protože se hodně nadřeli. A při záslapní vodě si na voru prakticky neodpočinuli.

Každý pramen ovládali jen dva až tři pomocníci a vrátný, který vor řídil. Byl to takový plavecký kapitán, musel složit přísné zkoušky, které ho opravňovaly k plavbě na určitém úseku řeky. Svůj úsek musel vrátný znát doslova "jako své boty" – každý balvan, každou peřej a měnící se proudy. Každý pramen musel mít označení firmy, která dřevo plavila. Vrátný odpovídal za lidi i dřevo. Plavba končila obvykle v Praze na Výtoni, kde se dřevo vytínalo – od roku 1088 se zde platilo clo ze dřeva splaveného po Vltavě. Obdobná daň z plavení dřeva fungovala ale i jinde po řece, o čemž svědčí dodnes zachovalé místní názvy, jako je např. Přední Výtoň u Českého Krumlova.
 

Život na voru

Každý vor byl vpředu svázán pevně a natěsno a vzadu volněji nebo vůbec – proto se odpředu rozšiřoval. První vor se nazýval předák, předáková tabule nebo vrátenskej vor – na levé (vrátenské) straně veslo obsluhoval vrátný (kapitán plavby, jak už víme), a na pravé (pacholčí) straně další člen posádky. Druhý byl slabák, pacholčí vor. Na něm bývala kuchyně s ohništěm a protisměrné veslo „opačina“. Na slabáku bylo také firma – označení majitele a vrátného. Třetí vor byl „šrekovej“ – na něm byla jedna z brzd, 3–7 metrů dlouhá kláda zapouštěná kolmo do dna řeky. Poslední vor se jmenoval zadák a byl opatřen jedním veslem nebo kormidlem.

Když ráz skončil, plavci se domů vraceli pěšky. Až od roku 1874 mohli dojet vlakem do Veselí nad Lužnicí. Někteří plavci jezdili zpět domů na jízdních kolech, která si s sebou přivezli na vorech. Plavci si na tehdejší poměry přišli k velmi slušným výdělkům, ale k jaru jim už peníze stejně docházely, tak si přes zimu různě přivydělávali, hlavně prací v lese.
 

Odkud se dřevo plavilo

Většina dřeva splavovaného po Vltavě měla svůj původ v šumavských lesích. Na Otavě v minulosti začínala plavba vorů u Čeňkovy Pily nad Rejštejnem a na Vltavě u Chlumu nedaleko Volar. Při plavbě se za sebou spojovalo až deset pramenů. Podél vodních cest bylo množství plaveckých hospod. Voraři se v nich nejen občerstvovali, ale v některých i přespávali. Taková plavecká hospoda byla prý také v Myších Domcích u Rejštejna. Poslední vor po Otavě plul v září roku 1960.

Schwarzenberské panství splavovalo dřevo z Vyššího Brodu do Prahy. Denně odtud vyolouvaly dva prameny. V roce 1850 splavilo schwarzenberské panství zhruba 42 tisíc kubických metrů dřeva.

V letech 1856 až 1859 byl pro plynulou plavbu vorů upraven úsek nad Lipnem, v roce 1887 byl postaven Želnavský smyk, který usnadnil plavení dřeva od Lipna. Za lepších podmínek bylo dopraveno po vorech z horní Vltavy do Prahy více než milion plnometrů dřeva za rok. Ke zlepšení splavnosti některých vodních toků v Čechách byly budovány plavební kanály a jezy s propustmi.

Tradičním plaveckým bodem byly také České Budějovice. Vory pluly za solnicí a klášterem po východním rameni Vltavy od počátku města. Připlouvaly po Vltavě nebo po Malši. Vory plavené po Vltavě měly šířku 5 až 5,5 m, délku až 140 m. Vory, které po Malši dorazily k Červenému dvoru, byly užší, jen 2,5 až 3 m široké. Tam se převazovaly na širší. Průměrná rychlost voru byla podle stavu vody 3 až 6 km/hod. Z Vyššího Brodu do Českých Budějovic trvala plavba cca 25 hodin, z Českých Budějovic do Prahy cca 45 hodin. V některých případech zvláštního nákladu se jelo i za jasné noci. To musel být vor či přesněji pramen vpředu a vzadu osvětlen.
 

Zakázaná doprava zboží a osob

Voraři přepravovali na vorech také zboží – sůl, tuhu, stavební materiál i potraviny. Voraři brali na vory i "cestující" a hokynáře nebo jejich manželky, kteří často vozili na vorech do Prahy pečivo, máslo, vejce, drůbež, zeleninu, masné výrobky apod. V Praze je odebíral hostinský na Výtoni, odvezl k hostinci U Kopů a odtud rovnou na trh. V některých vorech měli pavci tzv. haltýře a v nich vozili živé ryby. 

V roce 1890 ale vyšlo zemské nařízení, které povolovalo dopravovat na vorech jen dřevo, ovšem plavci jej nedodržovali a zboží vozili dál. Je doloženo, že např. v roce 1908 se z Českých Budějovic odvezlo do Prahy 100 477 kop vajec, 345 hus, 805 kachen, 212 slepic, 465 zajíců a kůzlat, 3 090 párů kuřat, 73 q másla, 72 q brambor 17 q jablek, švestek a jahod.
 

Rekordy a kuriozity vltavských vorů

  • Největší pramen plující z Českých Budějovic měl 8 vorů, 140 m délky a skládal se ze 142 klád.
  • Přestože dnes je stezka Svatojánské proudy lemována klidnou říční hladinou, v dřívějších dobách patřily Svatojánské proudy mezi nejdivočejší vltavské úseky. Ostatně socha sv. Jana Nepomuckého shlíží na Vltavu právě v nejnebezpečnějším úseku vůbec. Tento patron lodníků a vorařů měl ochránit všechny, kteří se zde plavili, před utonutím v nespoutaných peřejích.
  • Úplně poslední vor jel po Vltavě dne 12. září 1961.
  • V roce 1971 pro fotodokumentaci z Vyššího Brodu do Českých Budějovic. Plavcům bylo tehdy 56 až 69 let.
  • O životě plavců a lidí "od vody" vypráví film režiséra Václava Wassermana z roku 1952 Plavecký mariáš s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli.
Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni čp. 412, na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně povolně i prudce klesajícím břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných bludných kamenů.

Praha 2

Praha 2

Vinohrady a kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru, Nové Město s Karlovým náměstím, Vyšehrad opředený legendami z šerého dávnověku, starobylá rybářská čtvrť Podskalí i vinice Grébovka na svazích Nuselského údolí, to všechno zahrnuje území druhého pražského obvodu.

Želnavský smyk – odbočka Schwarzenberského kanálu

Želnavský smyk – odbočka Schwarzenberského kanálu

Želnavský, často nazývaný také jako Hefenkriegský smyk, je 3,8 km dlouhé historické vodní dílo vybudované po zřízení překladiště v Želnavě v roce 1887, které jej spojovalo s plavebním kanálem v místě dnešní křižovatky Klápa na hranici národního parku. Do jara 2021 prochází obnovou.

Plavba z Hluboké nad Vltavou do Purkarce

Plavba z Hluboké nad Vltavou do Purkarce

Na lodích Altona, Malše nebo Vojtěch Lanna kromě pravidelných projížděk a spojů, můžete objednávat plavby z Českých Budějovic přes komoru v Českém Vrbném na Hlubokou, do Purkarce a nebo obráceně.

Štěchovice

Štěchovice

Dvě vltavské přehrady, naučná stezka lemující dávno zatopené Svatojánské proudy a také legenda o ukrytém nacistickém pokladu, to jsou hlavní lákadla středočeských Štěchovic. V okolí také objevíte prastaré trampské lokality, například slavnou osadu Ztracenka nebo údolí říčky Kocáby.

Davle

Davle

Davle leží jižně od Prahy na soutoku Vltavy a Sázavy. Je to místo, které byste kousek od rušného hlavního města nečekali, obklopené vodou, lesy a skalami. Atmosféru podtrhuje tajemný ostrov, kam se nedostanete jinak než na lodi, se základy historicky prvního mužského kláštera v českých zemích.

Vorařské muzeum Purkarec – síň tradic jihočeské voroplavby

Vorařské muzeum Purkarec – síň tradic jihočeské voroplavby

Síň tradic jihočeské voroplavby, jak se muzeum správně jmenuje, byla otevřena v roce 1977 k 75. výročí založení spolku Vltavan zdejšími plavci, rybáři a jinými místními obyvateli, kteří pracovali kolem řeky. Síň voroplavby na Vltavě obsahuje sbírku dobových předmětů, nářadí a dokumentů.

Vltava – česká vodácká klasika

Vltava – česká vodácká klasika

Česká vodácká klasika, nejnavštěvovanější řeka splavná pod Lipnem po celý rok. Řeka příjemně teče krajinou a zkouší zručnost kormidelníků v četných peřejkách, které však nepřekročí obtížnost WW I. Na jezech jsou vorové propusti, které zaručují sjízdnost a oživují plavbu.

Vltavská vodní cesta – Stezka řeky Vltavy: lodí z Českých Budějovic až do Hamburku

Vltavská vodní cesta – Stezka řeky Vltavy: lodí z Českých Budějovic až do Hamburku

Vltavská vodní cesta začíná pod českobudějovickým Dlouhým mostem. Díky plavební komoře v Hněvkovicích je na Vltavě pro malá plavidla splavných více než sto kilometrů na Orlickou přehradu, odkud lze pokračovat dále na Slapy, do Prahy, k soutoku s Labem v Mělníku a pak ještě dále do Evropy.

Vánoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Prosincové prohlídky Skanzenu Vysoký Chlumec přiblíží dobová řemesla a atmosféru lidových Vánoc v 19. a na začátku 20. století.
Vysoký Chlumec, Středočeský kraj

Talk show Posedlí Dakarem 2024 v Sedlčanech

Talk show Posedlí Dakarem zažilo vloni 6 000 fanoušků českého Dakaru. A to napříč celou republikou. Letos zavítáme i do nových míst! Těš se na dokonalý mix zábavných historek a extrémních zážitků, které posádka MM Technology zažije během honby za beduínem na Rally Dakar 2024.
Sedlčany, Středočeský kraj

Netradiční Vánoce v muzeu Sedlčany

V pátek 1. a v sobotu 2. prosince pořádá Městské muzeum Sedlčany netradiční Vánoce.
Sedlčany, Středočeský kraj

Zahájení adventu v Sedlčanech a pokus o český rekord

V sobotu 2. prosince proběhne v Sedlčanech zahájení adventu, rozsvícení vánočního stromu a pokus o rekord další sedlčanský rekord.
Sedlčany, Středočeský kraj

Regionální betlémy v Městském muzeu Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany zve od 7. prosince do 5. ledna na vánoční výstavu.
Sedlčany, Středočeský kraj

Sedlčanské farmářské trhy

Sedlčanské náměstí bude v krásném předvánočním čase opět hostit farmářské trhy.
Sedlčany, Středočeský kraj

Koncert Janáčkova kvarteta

Předvánoční koncert Janáčkova kvarteta v Sedlčanech.
Sedlčany, Středočeský kraj

Patrik Stoupa v Sedlčanech – Pod křídly Vánoc 2023

Zpěvák, skladatel a klavírista Patrik Stoupa již 2. prosince vyráží na Vánoční tour s názvem Pod křídly Vánoc. Během prosince proběhne celkem 7 koncertů s vánoční tématikou.
Sedlčany, Středočeský kraj

Kostel Narození Panny Marie Kamýk nad Vltavou

Spolu se zříceninou někdejšího královského hradu Vrškamýku je kostel Narození Panny Marie jednou z nejvýznamnějších památek obce. Připomíná se již na konci 13. století jako farní kostel městečka Nový (též Dolní) Kamýk.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Vltavská cyklostezka EuroVelo 7 – ze Šumavy k Mělníku

Nadregionální dálková trasa sleduje tok řeky Vltavy od pramene až po soutok s Labem. Linie je vedena z Kvildy na Vyšší Brod, Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlík nad Vltavou a Štěchovice do Prahy a dál přes Kralupy nad Vltavou do Mělníka.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Vltavská čára – pozůstatky vojenské obranné linie v Kamýku nad Vltavou

Na území katastru obce Kamýk nad Vltavou se zachoval jedinečný soubor železobetonových pevnůstek, tzv. „řopíků“ postavení na pravém břehu Vltavy během roku 1938.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Vyhlídková věž v Kamýku nad Vltavou

Dřevěná vyhlídková věž s výhledem na Kamýk nad Vltavou se nachází v serpentinách nad městečkem, směrem na Řadovy.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Přehrada Kamýk nad Vltavou

Na Vltavě na konci vzdutí Slapského jezera bylo vystavěno vodní dílo Kamýk, které slouží k vyrovnávání špičkových odtoků z hydrocentrály Orlík, ale současně je rovněž využito k výrobě elektrické energie.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Vltavská vodní cesta – Stezka řeky Vltavy: lodí z Českých Budějovic až do Hamburku

Vltavská vodní cesta začíná pod českobudějovickým Dlouhým mostem. Díky plavební komoře v Hněvkovicích je na Vltavě pro malá plavidla splavných více než sto kilometrů na Orlickou přehradu, odkud lze pokračovat dále na Slapy, do Prahy, k soutoku s Labem v Mělníku a pak ještě dále do Evropy.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Plavební komora Kamýk nad Vltavou

Přehrada Kamýk nad Vltavou je důležitým bodem na Vltavské vodní cestě, neboť umožňuje lodím proplavbu směrem z Orlíka na Slapy, a naopak. Plavidla mohou využít plavební komoru, která je otevřená od 1. 5. do 30. 9. v pondělí, pátek, sobotu a neděli, od 8:00 do 18:00 hod.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Muž ticha – socha sv. Jana Nepomuckého v Kamýku nad Vltavou

Nad řekou Vltavou u osady Čekákova v Kamýku nad Vltavou se nachází socha sv. Jana Nepomuckého od akademického sochaře Petra Váni. Socha nazvaná Muž ticha měří tři metry a váží 820 kg.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace

Zmrzka u Ádi v Kamýku nad Vltavou – Andělská zmrzka

Cukrárna u Ádi v Kamýku nad Vltavou proslula svou vynikající točenou Andělskou zmrzlinou široko daleko. Tady si ji vyrábí vlastnoručně z čerstvého ovoce nebo čokolády. Točí zde ale také "Opočno" anebo ledovou tříšť.
Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

Pension Jezerná

Penzion je situován v malebné krajině středního Povltaví, necelou hodinu jízdy autem z Prahy v obci Zduchovice v okrese Příbram.
Zduchovice, Středočeský kraj

Hotel Solenice u Orlické přehrady

Hotel Solenice se nachází na levém břehu řeky Vltavy, přímo nad hrází Orlické přehrady. Je umístěn přibližně 72 km od Prahy a 22 km od Příbrami v nadmořské výšce 443 m. n. m. Je ideálním místem pro rekreaci a odpočinek v krásně přírodě.
Solenice, Středočeský kraj

U Květů

Stylové místo v blízkosti Orlické přehrady nabízí prostor pro rodinná setkání, malou svatbu, nebo sportovní aktivity.
Milešov, Středočeský kraj

Kemp Popelíky na Orlíku

Kemp Popelíky leží na dohled z přehradní hráze Orlického jezera. Příjezdová cesta do kempu se nachází několik set metrů po přejezdu hráze ze solenické strany. Terén je zde členitý ozdobený malým poloostrovem, písečnou pláží s pozvolným přístupem do vody i krásnými skalami.
Milešov, Středočeský kraj

Vejminek na farmě u koní

Krásné místo, ideální pro milovníky koní, na samotě uprostřed luk a lesů, nedaleko Orlické přehrady. Ubytujte se v romantickém stylovém vejminku, s terasou, relaxační zónou a nádherným výhledem do dančí obory a do koňských výběhů.
Milešov, Středočeský kraj

Sporthotel Trhovky

Sporthotel Trhovky je ideální místo pro aktivní dovolenou s rodinou i přáteli. Nachází se na břehu Orlické přehrady, cca 80 km od Prahy.
Milešov, Středočeský kraj

Rekreační zařízení Orion a kemp Trhovky

Největším ze čtveřice kempů, které provozuje Obec Milešov v okrese Příbram na březích Orlického jezera jsou Trhovky. V tomto kempu je k dispozici 350 míst pro stany a obytné přívěsy. Je zde 200 metrů dlouhá pláž s dobrým přístupem k vodě.
Milešov, Středočeský kraj