ÚvodCo chcete dělat?PamátkyKarlův most – nejstarší most přes Vltavu
Karlův most Praha, Kudy z nudy
Památky

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.
Na místě dnešního Karlova mostu býval ve starých dobách přechod přes svázané klády (tzv. prahy). V 10. století zde podle dobových pramenů stával dřevěný most, který býval pravidelně poškozován povodněmi, proto nechal Vladislav II. postavit kolem roku 1170 kamenný most Juditin (pojmenovaný podle vladařovy manželky Judity Durynské). Ten byl poškozen roku 1342, když na jaře tály ledy.

Stavba nového mostu začala na příkaz krále Karla IV. v roce 1357 9. 7. v 5:31 ráno, přesně podle výpočtu královských astrologů. Stavba byla dokončena roku 1402. Řízením stavby byl pověřen Petr Parléř, most byl ale zcela dokončen až po jeho smrti počátkem 15. století. Most je postaven z pískovcových kvádrů, měří na délku 515,76 m a na šířku 9,5 m.

Až do roku 1841 byl Karlův most jediným „suchozemským“ komunikačním spojením přes Vltavu v Praze. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu K. H. Borovského.
 

Sochy, které zdobí Karlův most

Barokní sochařská výzdoba (30 soch a sousoší) je dílem zejména Matyáše Brauna, ale také Jana Brokofa a jeho syna Maxmiliána. Převážná většina soch byla na mostě instalována více než 300 let po jeho založení (mezi lety 1706-1714. Ve 14. století tu byl umístěn první kříž, do roku 1503 byla postavena také socha Bruncvíka, z níž se dochoval jen podstavec, dnes umístěný v Lapidáriu Národního muzea. Na původním místě je replika od Ludvíka Šimka, který vytvořil rovněž rytířovu postavu. Nejstarší dodnes stojící sochou v původní podobě je sv. Jan Nepomucký z roku 1683, poslední bylo umístěno sousoší sv. Cyrila a Metoděje v roce 1928.
 

Sochy ve směru na Malou Stranu vlevo

 • Sv. Ivo – patron právníků; vdova s dětmi vzhlíží k světci, který se jich ujal před soudem.
 • Sv. Barbora, Markéta a Alžběta – uprostřed Barbora, napravo Markéta, nalevo Alžběta. Sousoší vzniklo na popud císařského rady Jana Václava Obyteckého z Obytce – sv. Barbora ho měla chránit před náhlou smrtí).
 • Pieta (Oplakávání Krista) – sousoší objednala pražská obec za peníze z veřejné sbírky. V 15. století tu byla Boží muka.
 • Sv. Josef s Ježíšem
 • Sv. František Xaverský – dolní část sousoší tvoří postavy z exotických zemí, kde František působil jako misionář – Číňan, Tatar, mouřenín a Ind, kteří nesou desku se stojícím sv. Františkem. Před ním klečí pohanský kníže, přichystán přijmout křest.
 • Sv. Kryštof – původně zde stála strážnice, která se při povodni 1784 zřítila do vody i se strážníky. Sv. Kryštof je patronem cestujících, lodníků, plavců, ochránce proti bouřím a vodě.
 • Sv. František Borgiáš – autor Ferdinand Maxmilián Brokof (1710); ústřední postava třetího generála řádu jezuitů, pocházejícího ze slavné katalánské rodiny Borgiů
 • Sv. Ludmila s malým Václavem
 • Sv. František Serafinský – sousoší nechal zhotovit hrabě František Kolowrat-Liebštejnský na památku záchrany císaře Františka Josefa I. při atentátu roku 1853.
 • Sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop – dominikán Vincenc, pocházející z bohaté valencijské rodiny Ferrero, křísí nebožtíka v rakvi a se zdviženou rukou vyhání ďábla z posedlého člověka. Český patron, zakladatel a opat Sázavského kláštera Prokop, odstrkuje berlou satana. Na soklu jsou tři karyatidy – poprsí Saracéna a Žida, obrácených sv. Vincencem ke křesťanství, a plačícího démona, spoutaného sv. Prokopem.
 • Bruncvík – mimo řadu soch na podstavci ve vodě stojí socha rytíře s taseným zlaceným mečem v pravici, erbem po boku a se lvem u nohou. Bruncvík vlastnil zázračný meč, který podle pověsti na jeho přání sám srážel hlavy nepřátelům. Při opravě Karlova mostu po povodni z roku 1890 byl prý v mostovce skutečně objeven velký zrezivělý meč.
 • Sv. Mikuláš Tolentinský – světec žijící na přel. 13. a 14. století proslul svými zázraky a uzdravováním nemocných. V 18 letech vstoupil do řádu augustiniánů, působil v italském městě Tolentino. Socha, zobrazující světce podávajícího chléb chudým, vznikla na objednávku augustiniánů od sv. Tomáše.
 • Sv. Luitgarda neboli Sen Sv. Luitgardy – Luitgarda žila na přel. 12. a 13. století na území dnešní Belgie, byla členkou cisterciáckého řádu; jeptiškou se stala na základě zjevení Krista, který ji volal, aby ho následovala. Posledních 12 let svého života byla slepá a před smrtí se jí zjevil ve snu Ježíš na kříži, objal ji a přitiskl její ústa k ráně na svém boku. Tuto událost zobrazuje Braunovo sousoší.
 • Sv. Vojtěch – Slavníkovec Vojtěch byl druhým pražským biskupem, zasloužil se také o založení benediktinského kláštera v Břevnově. Vyvraždění svého rodu Vršovci přežil díky tomu, že v té době pobýval v Římě. Po návratu se rozhodl působit jako misionář mezi pobaltskými Prusy v Pomořanech, kde zemřel roku 997 mučednickou smrtí. Je světcem uctívaným v celé střední Evropě.
 • Sv. Jan z Mathy, Felix z Valois a Ivan – monumentální sousoší objednal hrabě František Josef Thun jménem řádu trinitářů, který založili ve 12. století sv. Jan a Felix a který měl za úkol vykupovat křesťany z pohanského zajetí. Na skále stojí sv. Jan s rozlomenými pouty, vedle něj sv. Felix, o něco níže poustevník Ivan, jako zástupce zemských patronů. V dolní části skály je zamřížovaná jeskyně s uvězněnými křesťany, které hlídá pes a Turek s důtkami a šavlí. Za Turkem stojí jelen s křížem mezi parohy, který připomíná období, kdy oba zakladatelé řádu žili v lesích jako poustevníci a při rozjímání je vyrušilo zjevení jelena s červenomodrým křížem na hlavě.
 • Sv. Václav – socha vznikla na náklad Pavla Aloise Klára, syna zakladatele Klárova ústavu slepců, k 25. výročí založení ústavu.
 

Sochy ve směru na Malou Stranu vpravo

 • Madona a sv. Bernard – uprostřed sousoší stojí Panna Maria s Jezulátkem, k ní vzhlíží vpravo klečíci sv. Bernard v řeholním rouchu, andílek před ním drží opatskou pokrývku hlavy. V levé části kromě andílků jsou atributy Kristova utrpení – kříž, hřeby, kladivo a kleště, figura kohouta a veraikon – upomínka na pověst o Veronice, která zmučenému Kristu podává šátek k otření tváře, do něhož se zázrakem otiskl jeho obličej.
 • Bradáč – patří k našim nejstarším veřejným plastikám. Původně byla na třetí klenbě Juditina mostu na staroměstské straně, při zaklenutí ramene byla vyňata a zazděna do nábřežní zdi mezi Karlovým mostem a křižovnickým klášterem do téže výšky. Plastika Bradáče byla prvním staročeským vodoznakem. Vědělo se, kam až voda v městě dosáhne, když vystoupí k bradě, nosu nebo jeho uším.
 • Madona, sv. Dominik a sv. Tomáš Akvinský – oba světci, zakladatelé dominikánského řádu, přijímají od Madony růženec. Pod Madonou je zeměkoule v oblacích a symbolický pes s pochodní v tlamě (Domini canes = psi Páně).
 • Kalvárie, sv. Kříž – kříž jako první ozdoba mostu zde stával už za Karla IV., od té doby byl několikrát vyměněn. Silně zlacený nápis v hebrejštině "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů" (Kadoš, Kadoš, Kadoš, Adošem Cevaot) okolo kříže byl podle nápisu na podstavci a podle pověsti pořízen královským tribunálem roku 1696 z pokuty Žida, který se posmíval kříži. Pověst však není pravdivá, odsouzený se stal obětí lživého udání. Pro židovské občany a návštěvníky města je nápis nepochopitelný a uráží jejich náboženské přesvědčení, proto sem byly 8. 3. 2000 umístěny tři tabulky s vysvětujícím nápisem.
 • Sv. Anna – světice je zobrazena v dobově oblíbené podobě samotřetí, tzn. ve společnosti své dcery Panny Marie a vnuka Ježíška, který objímá zeměkouli s křížkem a Anna ho chová na ruce.
 • Sv. Cyril a Metoděj – sousoší z let 1928-38 stojí na místě Brokofova sousoší Ignáce z Loyoly, které se při povodni roku 1890 zřítilo do Vltavy
 • Sv. Jan Křtitel – Jan Křtitel, patron johanitů – maltézských rytířů, má u levého boku kříž a mušli, připomínající Kristův křest.
 • Sv. Norbert, Václav a Zikmund
 • Sv. Jan Nepomucký –  dílo Jana Brokofa (1683) je nejstarší plastikou na mostě. Tato socha sv. Jana Nepomuckého se stala závazným ikonografickým vzorem, podle níž vznikaly a vznikají další sochy světce u nás i v cizině. Pět hvězdiček kolem světcovy hlavy, rocheta, kříž a palma mučednictví jsou jeho neodlučitelnými atributy. Hvězdy se údajně objevily nad hladinou, když byl Jan Nepomucký svržen do vody. Mají symbolizovat 5 písmen latinského slova "tacet", což znamená "mlčí". Na levém reliéfu podstavce je zpověď královny Žofie, na pravém je zobrazeno Nepomukovo svržení do Vltavy, uprostřed nápis a bronzový znak donátora. Položí-li se ruka na kříž tak, aby se každý prst dotýkal jedné z hvězd, splní se prý tajné přání.
 • Sv. Antonín Paduánský – pískovcová socha kazatele v řádovém rouchu mnichů františkánů s Ježíškem a lilií; u nohou světce stávala dříve ozdobná tepaná lucerna.
 • Sv. Juda Tadeáš – jeden z Kristových apoštolů, drží evangelium a kyj, kterým ho zabili pohané.
 • Sv. Augustin – světec drží hořící srdce a šlape po kacířských knihách.
 • Sv. Kajetán – socha s typickými barokními ozdobami andělíčky a obláčky, za sochou vysoký trojhran, který symbolizuje sv. Trojici. Sochu pořídil bývalý konvent kajetánů (theatinů) v Praze. Sv. Kajetán v 16. století tento řád založil, aby pomáhal lidem při morových epidemiích.
 • Sv. Filip Benicius – jediná mramorová socha na Karlově mostě byla vytvořena v Salzburku na objednávku řádu servitů, jehož členem byl i její autor. Sv. Filip byl tak horlivým kazatelem, že byl jmenován generálním vikářem řádu; měl se stát i papežem, ale toto poslání odmítl (připomíná papežská tiára za jeho pravou nohou).
 • Sv. Vít – světec v oděvu římského legionáře (pocházel ze Sicílie, žil ve 3. století) stojí na skále se lvy, ke kterým byl uvržen, aby ho zabili. Místo toho si však mírně lehli k jeho nohám. Předtím byl namáčen v kotli s vroucí smolou, ale vyvázl bez jediného zranění. Nakonec byl v žaláři mučen tak dlouho, dokud nezemřel. Sv. Vít je patronem české země, je také ochráncem lidí trpících epilepsií, tanečníků, herců a komiků; kníže Václav získal od císaře Jindřicha ramenní kost světce a zasvětil mu chrám, který nechal postavit.
 • Sv. Kosma a Damián se Salvátorem ˜– sousoší vzniklo na objednávku lékařské fakulty (sv. Kosma a Damián jsou patrony lékařů), oba světci jsou oblečeni v dobových úborech profesorů pražské univerzity, drží nádoby s léky a mučednické palmy.

Sochy jsou od 20. století postupně nahrazovány kopiemi. Podle legendy byla při stavbě do malty přidávána vajíčka. Při rozboru původní malty v roce 2010 však vědci z Vysoké školy chemicko-technologické zjistili, že vejce na stavbu použita nebyla. Zato je prokázáno, že se malta zalévala mlékem a vínem. Vše o Karlově mostě se dozvíte v  několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Františka, kde je umístěné Muzeum Karlova mostu.
 

Karlův most se stavěl bez vajec římskou technikou

Podle nejnovějšího průzkumu vědců z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR žádná vajíčka v maltě Karlova mostu použita nebyla. Několikaletý výzkum, který provedli na sice obtížně dostupné, ale opravdu původní maltě naopak dokázal jinou úžasnou skutečnost – jedná se o tzv. římskou maltu, jejíž receptura byla až donedávna považována za ztracenou s pádem Říše římské, a tudíž neznámou pro středověké stavitele. Tento typ malty (vzniklé tuhnutím a tvrdnutím vypálené směsi křemičitanu a uhličitanu rozmíchané ve vodě), vhodné pro vodní stavby, vymysleli a na svých významných strategických stavbách používali právě staří Římané. Zatím nikdo nepředpokládal, že se takto kvalitní typ malty mohl používat v zemích Koruny české.

Velkým překvapením bylo experimentální ověření značné pevnosti a příznivé tuhosti, zároveň též nízké objemové hmotnosti. Těmito vlastnostmi připomíná středověká malta z Karlova mostu dnešní lehké konstrukční betony, z nichž se staví například moderní mosty nebo vrtné plošiny na ropných polích v moři. Naopak, kdyby se do malty přidala vejce v technologicky zajímavém množství, ztratila by pak hmota svou obrovskou pevnost a tuhost, kterou má.
 

Víte, že...?

 • Mostecké brány Karlova mostu sloužily jako uzamykatelné strážkyně Starého Města a Malé Strany?
 • Detailní forenzní analýza v minulých letech stopovou přítomnost stop "vajec" (slepičího albuminu) ve zdivu prokázala a současně vyloučila albumin kachní nebo holubí. Podle vědců se jedná o zbytky potravy dělníků – představa středověkého kameníka, který si v polední pauze na hromadě písku loupe ke krajíci chleba vajíčko na tvrdo a slupky háže pod sebe, je sice na hony vzdálená zkazkám o fůrách vajec zpevňujících konstrukci, ale realitě odpovídá docela dobře
 • Roku 1621 tu byly pro výstrahu na několik let zavěšeny koše s hlavami 12 z pánů, popravených na Staroměstském náměstí
 • V roce 1723 byl most osvětlen olejovými lucernami
 • Až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., byl Karlův most jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze
 • Od roku 1883 jezdila po mostě koňská tramvaj, kterou nahradila roku 1905 elektrická dráha a v roce 1908 autobus? Provoz automobilů na mostě skončil roku 1965
 • Sedící socha Karla IV. na Staroměstské mostecké věži má skutečnou podobu panovníka
 • Malostranská mostecká věž byla ve svém základu součástí původního Juditina mostu
 • Originály soch jsou umístěny v lapidáriu Národního muzea či v Gorlici na Vyšehradě

Karlův most v zimě

Karlův most při západu slunce

Karlův most za svítání

Aktuality

Mysterium věže

Muzeum hlavního města Prahy otevře veřejnosti 2. dubna 2016 novou stálou expozici „Mysterium věže“ ve Staroměstské mostecké věži.
Praha 1, Praha

Bedřich Smetana komorní

Slavnostní zahajovací koncert jubilejního 30. ročníku mezinárodní akademie komorní hry AMEROPA, věnovaný letošnímu dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany
Praha 1, Praha

Obnovená krása divadelních kostýmů Smetanových oper

Výstava v Muzeu Bedřicha Smetany představí originální historické kostýmy skladatelových oper. Nahlédněte do kouzelného světa operních kostýmů a také do tajů restaurátorské práce!
Praha 1, Praha

Svatý Martin na Karlově Mostě

V sobotu 11. listopadu 2024 v 11 hodin, 11 minut z 11. pilíře Karlova mostu vyjde průvod svatého Martina z Tours na bílém koni.
Praha 1, Praha

Komentovaná vycházka – Schůzka s Bedřichem Smetanou

Fanfáry z opery Libuše doprovázejí vystoupení českých prezidentů při slavnostních příležitostech, zvuk harfy bájného pěvce z Vyšehradu patří k nestarším rozhlasovým znělkám a Vltava dokonale vystihuje krásu české krajiny... žádná jiná hudba v nás neprobouzí tolik národní hrdosti jako ta Smetanova.
Praha 1, Praha

Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě

Zlaťáky a drahokamy v průběhu celé trasy. 1. část společná na Karlově mostě, 2. část – bojovka v terénu s mapičkami na Kampě.
Praha 1, Praha

Zimní plavby Pražskými Benátkami

Svařené víno, praskající dřevo, zimní hladina, labutě… to je zima v Pražských Benátkách. Užijte si plavbu po Vltavě s nejhezčím výhledem na Karlův most a panorama Hradčan. I v největších mrazech vás zahřejí kamínka, tak zvaný lodní bubínek, a svařené víno, které obdržíte v rámci lodního lístku.
Praha 1, Praha

Den otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci 2024

Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě se opět otevřou veřejnosti. Komentované prohlídky většinou začínají každých 15 minut ve skupinách po 20 osobách.
Praha 1, Praha

Aktivity v okolí

Socha Bruncvíka na Karlově mostě

Na ohlaví mostního pilíře pod sousoším sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem se nachází malebná socha Bruncvíka, legendárního českého rytíře který se podle pověsti vydal do světa, aby našel živého lva pro svůj erb.
Praha 1, Praha

Socha svatého Jana Nepomuckého z Karlova mostu

Socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě je nejvýznamnější zdejší sochou vůbec, která se stala jedním z hlavních ohnisek kultu Jana Nepomuckého a vzorem pro jeho další vyobrazení. Socha je mezi lidmi populární dodnes, vyhlazená místa, kam si turisté sahají pro štěstí, jsou vidět na první pohled.
Praha 1, Praha

Muzeum Story of Prague

Vstupte do rozšířené reality a nechte se přenést do děje propojením autentických příběhů s filmovými instalacemi a audiodigitálními prvky. Story of Prague se nachází v magickém centru města hned u Karlova mostu.
Praha, Praha

Bradáč pod Karlovým mostem

Kamenné hlavy tajemného Bradáče – muže s bradkou, si pod Karlovým mostem všimne málokdo. Vyčnívá z nábřežní zdi mezi Mosteckou věží a klášterem Křižovníků s červenou hvězdou. Původně byla na posledním oblouku Juditina mostu. Zda je však stejně stará a koho představovala, zůstává dodnes hádankou.
Praha 1, Praha

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž tvoří bránu do Starého Města pražského. Při korunovační cestě do chrámu sv. Víta na Pražském hradě jí procházeli čeští králové.
Praha 1, Praha

Klub Lávka – pronájem šlapadla u Karlova mostu

Klub Lávka u Karlova mostu je jedním z nejdéle fungujících podniků svého druhu v Praze. Pravidelně se zde pořádají divadelní představení, koncerty, firemní večírky, svatby, soukromé oslavy a nejrůznější kulturní a společenské akce. Lávka má také vlastní přístav, kde si lze zapůjčit šlapadlo.
Praha 1, Praha

Zajímavé příběhy – osobní audio průvodce

Procházka nemusí být nudná, ani když jdete po místech, která již znáte. Najdete dělovou kouli ve zdi rotundy sv. Martina? Víte, jaké se platilo mýto na Karlově mostě? Na vycházku můžete vyrazit kdykoliv. Nic nemusíte číst, ani ručně v mobilu spouštět. Stačí jít vlastním tempem a poslouchat.
Praha 1, Praha

Socha Karla IV. – novogotický památník na Křížovnickém náměstí v Praze

Novogotický bronzový pomník císaře Karla IV. byl odhalen uprostřed náměstí roku 1848 u příležitosti 500. výročí založení Univerzity Karlovy.
Praha, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Tři Grácie

Tři Grácie jsou historickou vinárnou, vinná karta restaurace nabízí celou řadu příjemných zážitků v podobě vín z Chateau Valtice.
Praha, Praha

Restaurace Kampa Park

Obklopte se šuměním Vltavy a dopřejte si gurmánské zážitky s jedinečným výhledem na Karlův most… Zdejší kulinářské umění stojí na dvou základních stavebních kamenech – kvalitních surovinách a správné inspiraci.
Praha 1, Praha

Hotel Archibald U Karlova mostu

Hotel Archibald U Karlova mostu se nachází na Malé Straně v historickém centru Prahy. Budete ubytováni jen pár kroků od slavného Karlova mostu, který je součástí Královské cesty – trasy, po které projížděli středověcí čeští panovníci ke korunovaci.
Praha 1, Praha

Víkendový brunch v Brick´s

Vydejte se v sobotu, nebo v neděli do naší restaurace Brick´s, Hergetova Cihelna a zažijte kulinářský zážitek s krásným výhledem na Karlův most,
Praha 1, Praha

Restaurace Čertovka

Restaurační komplex Čertovka Praha má exkluzivní umístění s terasami nad řekou Vltavou s výhledem na Karlův most, dva restaurační sály s pivnicí, intimní salonek a pravidelné vystoupení v Music Live Clubu ve středu, pátek a v sobotu.
Praha, Praha

The Prague Beer Museum – ochutnávky speciálních piv v Praze

V Praze je možné navštívit pivní par The Prague Beer Museum neboli Pražské muzeum piva. Klasický interiér pivního baru nabízí přátelskou a neformální atmosféru. K dispozici je hostům 80 míst k sezení, více než 30 míst ke stání a v létě pak zahrádka.
Praha 1, Praha

Grilování na lodi v Praze

K letnímu počasí patří bezesporu voda a grilování. Proč oboje nespojit a nevyrazit s rodinou či přáteli na soukromou plavbu Prahou s grilováním. Na tento neopakovatelný zážitek jistě nikdo ze zúčastněných jen tak nezapomene. Menší rodinná oslava, či velká firemní plavba? Každý si to jistě zamiluje.
Praha 1, Praha

Hotel Four Seasons na Praze 1

Pětihvězdičkový hotel Four Seasons se nachází na břehu řeky Vltavy, jen několik kroků od Karlova mostu a pokoje nabízí ten nejlepší výhled na Pražský hrad. Hotel je v historickém centru vás nadchne magickou atmosférou místa a zároveň vysokým standardem poskytovaných služeb.
Praha 1, Praha