Úvod > Co chcete dělat? > Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách
Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách
"> "> Klášter Plasy_foto UPVISION "> "> "> "> "> "> Klášter Plasy "> Santiniho schodište "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do budovy samotného konventu, obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému samotném.
Klášter Plasy, první panovnický cisterciácký klášter v Čechách, byl založený roku 1144 knížetem Vladislavem II., a výrazně přeměněn za posledních přemyslovských králů. Po vypálení husity na počátku 15. století, byl v letech 1661 – 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jean Baptist Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 byl plaský klášter, v té době již jako nejbohatší a nejvýznamnější české cisterciácké opatství, zrušen císařem Josefem II., aby se k roku 1826 stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku. Areál kláštera byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Reprezentativní budovy areálu spravuje Národní památkový ústav.
 
Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do Santiniho budovy konventu, bývalé obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy na 5.100 dubových kůlech a vodním a vzdušném systému samotném. Návštěvníci procházejí křížovou chodbou zdobenou barokními freskami Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Trasa vás zavede do kapitulní síně, meditační kaple sv. Bernarda a navštívíte nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody. Mimo to zhlédnete i knihovní sál, pracovnu opata, čítárnu a zimní jídelnu. Řeč bude nejen o klášterních dějinách, ale i o tom, co se dělo po zrušení kláštera. Prohlídka trvá přibližně 55 minut.
 
Další z prohlídkových okruhů se věnuje nejstarší a zároveň nejdůležitější stavbě plaského klášterního areálu – bývalému konventnímu kostelu. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská bazilika vystavěná podle zásad cisterciácké architektury, jejíž forma se ustálila v polovině 12. století. I přes barokní úpravy tohoto kostela zůstala ona cisterciácká podstata zachována spolu s románskými prvky. Během prohlídky se seznámíte se stavebně-historickým vývojem tohoto objektu. K vidění jsou zde barokní oltáře s obrazy od Karla Škréty nebo Petra Brandla a další výzdoba, jako lavice, zpovědnice, kazatelna a varhany Abrahama Stracka z roku 1688.
 
Okruh je přístupný o víkendech (v červenci a srpnu pak denně mimo pondělí) a to každou sudou hodinu. Mimo uvedenou dobu je okruh přístupný pro předem objednané dle konkrétní domluvy. Prohlídka trvá přibližně 30 minut.
 
Další výběrový prohlídkový okruh („Hodinová věž“) zavede návštěvníky do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, věže a hodinového stroje. Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu všech tří částí barokních sýpek – patrové kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, třípatrového špýcharu a na závěr fyzicky náročnější výstup na věž k hodinovému stroji, který je jedinečnou ukázkou ručně natahovaných věžních hodin. Návštěva všech těchto prostor je doplněna výkladem o historii a stavebních úpravách budovy, zajímavostech hodinového stroje a o místním cisterciáckém hospodářství. Okruh je přístupný o víkendech (v červenci a srpnu pak denně mimo pondělí) a to každou lichou hodinu. Mimo uvedenou dobu je okruh přístupný pro předem objednané dle konkrétní domluvy. Prohlídka trvá přibližně 35 minut.

 

Klášter na vodě

Zcela podle cisterciáckých zvyklostí je plaský klášter založen v údolní nivě řeky Střely, která svým meandrem vymezuje hranici areálu na jižní a západní straně. Na řece mniši již ve středověku vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, tzv. Královskou štolu, díky které naháněli vodu na mlýn a poháněli pilu. Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno 5 100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to de facto zkamenělo. Varovný nápis "Aedificium hoc sine aquis ruet" je odkazem generacím. I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.
 

Podzemní systém

Po obvodu rajského dvora, navýšeného 4,5m nad vnější terén, je v jeho útrobách schován unikátní vyhřívací systém budovy. Ten představuje dlouhá klikatá podzemní chodba, která vyúsťuje do přízemí budovy na dvou místech. Výduchy z této chodby jsou vyvedeny pod okna v přízemí. Přes léto se v zemi kolem chodby akumuluje teplo a přes chladnější měsíce pak teplý vzduch proniká skrze výduch do budovy. Vždy na plaskou pouť se část této chodby zpřístupňuje veřejnosti. Prohlídku podzemního vodního a vzdušného systému je možné si rezervovat dle instrukcí na internetových stránkách objektu.

 

Santiniho samonosná schodiště

Podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichela byla v budově konventu postupně realizována čtyři samonosná schodiště. Dvě spojující přízemí s půdním prostorem a dvě trojramenná v rizalitech rajského dvora. V průhledu jednoho z točitých schodišť vymaloval Jakub Antonín Pink fresku znázorňující boj archanděla Michaela s ďáblem. Ve spodních partiích schodišť trojramenných nechal Santini zbudovat zrcadla – barokní bazény pro kontrolu vody v základovém roštu.

 

Klášterní vězení

V přízemí konventu nechali mniši zbudovat temnici, tedy místnost pro provinilce, který byl izolován vždy dvojitými dveřmi od ostatních mnichů. Jídlo mu bylo podáváno nejčastěji ze zimního refektáře prostřednictvím otočného dřevěného bubnu, který se ve fragmentech dochoval dodnes. Pro těžší arest byla v místnosti vyhloubena šachta 3,5 m pod zem a obložena pískovcovými kvádry. Odsouzený byl přivázán na žebřík a spuštěn do šachtice, v níž je po pás vody, a zřejmě zaklopen velkým kvádrem. V pozdějších klášterních dobách byla vybudována v přízemí konventu ještě jedna taková šachta – již o něco přívětivější (hloubka 3 m a vody jen po kolena).
 

Plaský prášek

Jednou z výdělečných činností kláštera byla výroba a prodej tzv. Plaského prášku. Tento bílý minerální prášek proslavil zdejší cisterciáky zvláště na počátku 18. století, kdy jej vyváželi i za hranice českých zemí. Zpracování hlavní suroviny – vitriolové břidlice získávané z lomu v Hromnici (dnešní Červené jezírko) podléhalo přísnému utajení. Tehdejší lékárník Lucas Martin Gottlieb přípravu tohoto žaludečního léku pečlivě střežil. Není divu, jeho přípravek nebyl hořký jako většina žaludečních léků, ale naopak pro svou dobrou chuť velmi oblíbený.
 

Zámek Metternichů – Opatská rezidence

V roce 2022 se nabídka rozšíří o prohlídkovou trasu Zámek Metternichů v dosud nezpřístupněných interiérech prvního patra Nové prelatury. Prohlídková trasa přiblíží působení rodu Metternichů v Plasích. Technicky zaměření návštěvníci jistě ocení expozici v budově Starého opatství, která bude věnovaná středověkému stavitelství a stavebnímu vývoji kláštera. Příjemnou procházku slibuje obnovení opatské zahrady, kde si budete moci v budoucnu uspořádat třeba piknik. Projekt obnovy vybraných částí kláštera je spolufinancován z evropských fondů z Integrovaného regionálního operačního programu.

Klášter Plasy

Klášter Plasy

Ubytování a restaurace v okolí

Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy

Plasy, Plzeňský kraj
Penzion U svaté Barbory Manětín

Penzion U svaté Barbory Manětín

Manětín, Plzeňský kraj
Tábořiště Planá u Berounky

Tábořiště Planá u Berounky

Hromnice, Plzeňský kraj