Úvod > Co chcete dělat? > Hraniční meandry řeky Odry
Příroda

Hraniční meandry řeky Odry

Několikakilometrový úsek řeky Odry od hraničního přechodu ve Starém Bohumíně až po bohumínskou část Kopytov, k soutoku Odry s Olší, vyhlásil Moravskoslezský kraj za chráněné území. Oblast má rozlohu přes 126 hektarů a představuje ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není.
Přírodní památka Hraniční meandry Odry zahrnuje 7,5 kilometrů dlouhý úsek řeky Odry s pěti velkými zákruty, jehož středem probíhá česko-polská státní hranice. Součástí meandrů jsou na pravém břehu přilehlé lužní porosty, louky, orná půda a také dvě vodní plochy – mrtvé rameno Odry u loděnice (1,5 ha) a jezero Malý Kališok (5 ha), které vzniklo po těžbě štěrkopísku. Území je z geologického hlediska tvořeno čtvrtohorními sedimenty, povodňovými hlínami, jíly a štěrky. Ve střední Evropě jsou podobné oblasti přirozeně meandrujících toků s průměrnými ročními průtoky nad 40 m3/s již vzácné.
 
Na celém úseku podél toku Odry mezi Bohumínem a jeho místní částí Kopytov si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeka tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici.
 
Meandrující Odra se postarala už o nejedno překvapení. Čas od času vyplaví Odra stoličku nebo obratel mamuta, kteří se před tisíci lety zřejmě procházeli jejím korytem. V roce 2004 byl navíc v její blízkosti v místní části Kopytov objeven hraniční kámen z doby Marie Terezie. Území pravého břehu řeky Odry s Kališovými jezery a mokřady slepých ramen od severního okraje Starého Bohumína po soutok Odry a Olše jsou jedinečná nejen svou významnou faunou, ale také flórou. Přírodní památku přibližuje návštěvníkům od roku 2011 naučná stezka Hraničním meandry Odry.
 
Meandry můžete navštívit jak pěšky, tak na kole, anebo dokonce v lodi. Vodáci si mohou v létě splout meandry v kánoích či raftech. Ty si lze vypůjčit v městské půjčovně lodí ve Starém Bohumíně. Doplout je možné buď za soutok Odry s Olší do Zabełkowa, anebo až do Krzyżanowic.

Meandry řeky Odry

Ubytování a restaurace v okolí