!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Česká nej > Historické > Keltské oppidum na Závisti - nejstarší keltské město v České republice
Historické

Keltské oppidum na Závisti – nejstarší keltské město v České republice

Keltové si stavěli výšinná sídliště o ploše několika hektarů. Největší oppidum bylo na Závisti u Zbraslavi. Osídlení na Závisti bylo doloženo již 3000 let před naším letopočtem. Hradiště mělo 170 hektarů a složitou hradbu z dřevěných palisád, kamene a nasypané hlíny.
Slovo oppidum vznikl z latinského „ob pedes“ – „obydlené místo, které se muselo kvůli hradbám obejít“. Hradiště Závist je největším keltským oppidem v České republice. Plošina nad dnešní Zbraslaví byla osídlena už od doby bronzové. Zdejší podmínky byly pro výběr optimální – geografická poloha, úrodná půda, obchodní stezka, naleziště zlata. Opevnění se skládalo z vlčích jam, následoval do skály vylámaný příkop a palisáda.

Přírodní masiv Hradiště, vysoký 391 m.n.m, je ze severu oddělen od vrchu Šance hlubokým Břežanským údolím a jeho jižní část ohraničuje Károvské údolí. Západní strana kopce padá skoro kolmým, asi 200 m vysokým skalnatým srázem k řece Vltavě.
 

Centrum kmene Bójů s nejstarší zděnou stavbou v Čechách

Zdejší oppidum bývalo zřejmě výrobním, obchodním, správním i obranným střediskem středočeského kmene Bójů. V opevnění byly dřevěné brány, síť cest byla vysypána štěrkem. Za mohutnými obrannými zdmi se nacházely ulice, které tvořily dřevěné domky různých řemeslníků a volné prostranství, kde bylo možné v případě nouze zbudovat provizorní přístřešky pro obyvatele z širokého okolí. Oppidum mělo také svoje centrum, takzvanou akropoli, kde se nacházela duchovní svatyně a sídlo vládce. Toto centrum mělo vlastní hradby o délce 70 m a šířce cca 55 m. V akropoli se nacházel chrám s velkým oltářem, který byl zasvěcen keltskému bohu. Tento objekt (dnes kamenné základy) je nejstarší zděnou stavbou v Čechách a jedinou svého druhu ve střední Evropě.

V průběhu času došlo v akropoli k mnohým terénním úpravám a bylo tak započato její samotné opevnění. Opevnění tvořil příkop který byl široký až 10 m a hluboký 4 m. Archeologický výzkum zjistil, že došlo k zřícení části hradby a nalezl dřevěné palisády na jihozápadní straně hradby spolu s těsnící hlínou. Těsnící hlína sloužící k utěsnění kůlů byla červeně vypálena, což je dokladem toho že v akropoli pravděpodobně hořelo.

Obyvatele oppida provozovali především řemesla a jelikož byli závislí na zemědělské produkci obyvatel v okolí, neboť v oppidech lidé půdu neobdělávali, tak své výrobky směňovali za potraviny. Jedním z oborů, které Keltové přivedli k dokonalosti bylo šperkařství. Jejich prospektoři hledali v píscích řek zlatý prach pravděpodobně ho také našli v Břežanském potoce.

Oppidum zaniklo patrně vpádem germánských Markomanů nedlouho před přelomem letopočtu. I po zániku keltského oppida bylo území pro svoji strategickou polohu nadále využíváno. Jsou zde i pozůstatky pozdějšího slovanského osídlení. Jeho význam však postupně upadal a poslední nálezy jsou z 10 století n. l.
Keltské oppidum Závist – za největším a nejznámějším oppidem u nás

Keltské oppidum Závist – za největším a nejznámějším oppidem u nás

Největší známé keltské oppidum v Čechách i ve Střední Evropě můžete navštívit i vy. Bylo vybudováno na vrchu Hradiště zvaném Závist, nad dnešní Zbraslaví u Prahy v nadmořské výšce 391 metrů.

Přírodní rezervace Šance v Praze

Přírodní rezervace Šance v Praze

Přírodní rezervace Šance je součástí přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Hlavním motivem ochrany jsou zde skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka, dubový les, lipové javořiny a také ohrožené druhy rostlin a živočichů. Jedním z nich je nočního motýl přástevník kostivalový.

Naučná stezka Keltské oppidum Závist

Naučná stezka Keltské oppidum Závist

Pro návštěvníky Dolních Břežan jsou připraveny dva okruhy naučných stezek, které seznamují se zdejším osídlením v dávných dobách.

Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist

Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist

Regionální informační centrum v Dolních Břežanech představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek. K zásadním objevům vedl výzkum archeologů a jejich významné objevy na kopci Hradiště v oblasti Závisti a Šancí.

Výlety do pravěku a mezi Kelty: pravěká dálnice, mohyla a keltské slavnosti

Výlety do pravěku a mezi Kelty: pravěká dálnice, mohyla a keltské slavnosti

Nabízíme vám malé nahlédnutí do pravěku, do doby vybuchujících sopek a na dno pradávných moří. Zastavíme se v berounském Geoparku a na jarní slavnosti u Keltů, projdeme se po pravěké dálnici a do Uherského Hradiště vás pozveme na novou pravěkou výstavu.