Úvod > Co chcete dělat? > Rotunda Nalezení sv. Kříže – nejstarší pražská rotunda
Památky

Rotunda Nalezení sv. Kříže – nejstarší pražská rotunda

V centru Starého Města se nachází nenápadná stavba – románská rotunda sv. Kříže, která byla postavena v údajném středu unikátního urbanistického kříže staré Prahy. Stavba byla vybudována dokonalou stavební technikou pravděpodobně v 11. století.
Na rohu ulic Konviktské a Karloliny Světlé stojí nejstarší pražská románská rotunda sv. Kříže Menšího (na rozdíl od zrušeného kostela sv. Kříže Většího při klášteře cyriaků u Židovského města). Nevelká jednoduchá stavba má okrouhlou loď a půlkruhovou apsidu na východní straně, zdobenou obloučkovým vlysem. Rotunda je postavena z drobných opukových kvádříků řazených v řádcích (z větších kvádrů se začalo stavět až od 12. století). V apsidě a lodi byly zazděny keramické nádoby, natočené hrdlem do vnitřního prostoru, které měly zlepšovat její akustiku. Je možné, že se původně jednalo o soukromou svatyní některého z panských dvorců na Starém Městě.
 
Za Josefa II. v roce 1784 byla kaple zrušena a stala skladištěm. Roku 1860 jí dokonce hrozilo zbourání kvůli stavbě nového domu. Teprve rozhodným zásahem Umělecké besedy se podařilo vzácnou památku zachránit. Městská rada se rozhodla rotundu koupit a architekt Ignác Ullmann se zavázal zdarma obnovit její exteriér a navrhl i nový oltářík, jehož malby provedl Jan Popelík. Zbytky gotických nástěnných maleb ze 14. st. opravil František Sequens, nejvzácnější gotickou freskou je Klanění tří králů. Při rekonstrukčních pracech byly pod dlažbou objeveny zbytky původní cihelné podlahy a zlomky náhrobků ze 13. století. Při úpravě okolí byl nalezen vzácný denár knížete Jaromíra z roku 1012.

Podle pověsti byla rotunda postavena na místě, kde kdysi býval rybník, do něhož byla vhozena dívka přivázaná na kříž, která tak byla potrestána za to, že proti vůli rodičů přijala křešťanství. Ráno stál kříž s mrtvou dívkou vztyčený na hladině rybníka. Lidé rybník vypustili, nešťastnici křesťansky pohřbili a rybník zasypali. Na jeho místě postavili kostelík, v němž čestné místo patřilo onomu dřevěnému kříži, po němž byl kostel pojmenován. Při opravě rotundy se prý opravdu v základech našel ztrouchnivělý dřevěný kříž.

Jiným vysvětlením jména rotundy je skutečnost, že se rotunda nachází v údajném magickém středu unikátního urbanistického kříže staré Prahy. Základní osa kříže spojuje chrám sv. Víta s rotundou sv. Longina u kostela sv. Štěpána na Novém městě. Kolmo na tuto přímku se nachází kostel sv. Klimenta na Starém Městě a dnes již zbouraného kostela sv. Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí. Vzdálenost dvojic kostelů je stejná a jejich strany tvoří kříž s rameny dlouhými 2400 metrů. Azimut spojnice polohy sv. Víta a sv. Longina odpovídá azimutu východu Slunce o letním slunvratu.

Dnes je rotunda farním kostelem starokatolické církve, konají se zde bohoslužby. Rotunda je přístupná všem zájemcům od pondělí do pátku po tel. dohodě nebo hodinu před bohoslužbou.
 

Rekonstrukce rotundy 2021 – 2022

Hlavní součást rekonstrukce představuje výměna stávající skladby prejzové krytiny. Dále zde bude provedeno nové oplechování oken, zakončení střechy i zvonice a po odstranění poškozených částí stropních kleneb budou opraveny a doplněny interiérové omítky, a to materiály na vápenné bázi. Dělníci dokončí svou práci podle předpokladu na konci května 2022.