Úvod > Podmínky poskytování přístupu k API

V Š E O B E C N É   P O D M Í N K Y   S P O L U P R Á C E
PRO ÚČELY PŘÍSTUPU K DATŮM Z PORTÁLU KUDY Z NUDY
 
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
se sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha
(dále „CzechTourism“)
 
 
I. Úvodní ustanovení
 1. Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.
 
 1. CzechTourism je též provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese www.kudyznudy.cz (dále „Portál“), na kterých jsou umisťovány tipy na výlety po České republice a nabídky zajímavých akcí pořádaných po celé České republice.
 
 1. Tyto podmínky (dále „Podmínky“) upravují práva a povinnosti související s předáváním dat (dále „Data“) CzechTourism třetím osobám (dále „Partner“), které mají zájem získávat k nim přístup. Přístup k Datům bude umožněn prostřednictvím systémového rozhraní Kudy z nudy Public content API (dále „API“), které CzechTourism poskytuje Partnerovi s cílem podpořit tím mimo jiné rozšiřování povědomí o zajímavých akcích konaných v České republice. Přístup k API CzechTourism Partnerovi umožní teprve po uzavření smlouvy o spolupráci (dále „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
 
4. Partner bere na vědomí, že na uzavření Smlouvy není právní nárok a CzechTourism je oprávněn žádost k přístupu do API odmítnout z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. V rámci rozhodovacího procesu CzechTourism posuzuje zejména to, zda: 
·       je projekt Partnera  v okamžiku podání žádosti plně funkční i bez Dat CzechTourism nebo se jedná o projekt v rámci strategického partnerství ,
·       má projekt Partnera jasný koncept a detailně propracovanou architekturu,
·       je zřejmé, že Data  CzechTourism v rámci projektu Partnera nebudou použita v nevhodném kontextu.
Pokud CzechTourism nezašle Partnerovi níže definovaný klíč k API do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od zaslání Formuláře Partnerem, má se za to, že CzechTourism nemá o uzavření Smlouvy s Partnerem zájem.
 

II. Předmět Smlouvy
 1. Předmětem Smlouvy je závazek CzechTourism poskytnout Partnerovi Data, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.
 
 1. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Partnera nakládat s Daty pouze v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
 
 1. CzechTourism a Partner (dále „Smluvní strany“) Smlouvou zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení“), a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upravují vzájemná práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů, které mohou být součástí Dat zpřístupněných Partnerovi.III. Způsob uzavírání Smlouvy
 1. Smlouva mezi CzechTourism a Partnerem je uzavírána tak, že Partner vyplní do elektronického formuláře žádosti o přístup k API, který je umístěný na Portálu (dále „Formulář“), požadované údaje. Požadovanými údaji jsou informace o tom, jak bude Partner Data z Portálu využívat a e-mail. Kliknutím na tlačítko „odeslat“ odešle Partner Formulář CzechTourism. Před odesláním formuláře je vyžadováno zaškrtnutí souhlasu s těmito Podmínkami. V případě, že CzechTourism schválí žádost Partnera o přístup k API, zašle na jeho e-mail níže definovaný klíč k API, čímž je uzavřena Smlouva.
 
 1. Partner bere na vědomí, že na uzavření Smlouvy není právní nárok a CzechTourism je oprávněn žádost k přístupu do API odmítnout z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Pokud CzechTourism nezašle Partnerovi níže definovaný klíč k API do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od zaslání Formuláře Partnerem, má se za to, že CzechTourism nemá o uzavření Smlouvy s Partnerem zájem.
 
 1. Součástí Smlouvy jsou rovněž informace o účelu, za kterým bude Partner Data využívat, tj.  informace uvedené ve Formuláři. Partner je povinen využívat Data z Portálu pouze za účelem, který popsal ve Formuláři.

 

IV. Další ujednání Smlouvy
 1. Při uzavření Smlouvy CzechTourism umožní Partnerovi přístup do API, tj. zašle Partnerovi na e-mail unikátní klíč k přístupu do API. Partner bere na vědomí, že API je přístupné z veřejné sítě přes šifrovaný protokol HTTPS zabezpečený certifikátem SSL.
 
 1. CzechTourism prohlašuje, že prostřednictvím API bude mít Partner přístup k databázi akcí a aktivit publikovaných na Portálu, a to konkrétně k následujícím Datům:
  1. interní ID (guid) akce na portálu Kudy z nudy;
  2. název akce;
  3. datum poslední aktualizace akce na portálu KZN;
  4. datum prvního vytvoření akce;
  5. anotace akce, excerpt;
  6. adresa stránky na portálu KZN;
  7. adresa teaser obrázku;
  8. datum konání akce od;
  9. datum konání akce do.
 
 1. CzechTourism prohlašuje, že nijak neručí za pravdivost, správnost a úplnost Dat uvedených na Portále.
 
 1. CzechTourism prohlašuje, že API provozuje s dostupností 99,5 % času. CzechTourism zároveň prohlašuje a Partner bere na vědomí, že CzechTourism nezodpovídá za žádnou škodu či újmu, která by Partnerovi vznikla v důsledku výpadku nebo nedostupnosti API, ani za jakékoli komplikace, které by mohly v důsledku nesprávné nebo omezené funkčnosti API, případně nefunkčnosti API, Partnerovi vzniknout.
 
 1. Partner bere na vědomí, že získáním unikátního klíče k přístupu do API (dále „Klíč“) získává přístup k Datům na Portálu a nese odpovědnost za způsob jejich použití ze svojí strany.
 
 1. Partner bere na vědomí, že nesmí nikomu zpřístupnit Klíč, vyjma vlastních zaměstnanců či subdodavatelů. Partner je povinen přijmout dostatečná technická a organizační opatření k zabezpečení Klíče.
 
 1. V případě ztráty nebo odcizení Klíče Partner neprodleně oznámí tuto skutečnost CzechTourism na e-mail katalog@czechtourism.cz.
 
 1. Partner se zavazuje provádět volání jednotlivých služeb přes API maximálně 1 (jednou) za hodinu, tj. maximálně 24 (dvacet čtyři) krát denně.
 
 1. Data mohou být využívána výhradně za tím účelem, který bude mezi Smluvními stranami sjednán dle čIánku III. odst. 3. Podmínek.
 
 1. Partner v plném rozsahu odpovídá za porušení jakýchkoli právních předpisů způsobené nesprávným či neoprávněným zpracováním Dat získaných z Portálu.

 
V. Zpracování a ochrana osobních údajů v rámci Smlouvy
 1. CzechTourism se uzavřením Smlouvy zavazuje:
  1. zajistit, že osobní údaje předávané Partnerovi budou získány vždy v souladu s příslušnými právními předpisy;
  2. CzechTourism se rovněž zavazuje zajistit sdělení příslušných informací subjektům údajů, aby jejich osobní údaje mohly být řádně předány Partnerovi;
  3. CzechTourism prohlašuje, že pro osobní údaje, které předá Partnerovi, má zajištěna příslušná oprávnění ke zpracování a k jejich předání.
 
 1. S ohledem na skutečnost, že Data předávaná Partnerovi mohou obsahovat rovněž osobní údaje, bude se jejich zpracování řídit těmito ustanoveními. Každá ze stran určuje účel a prostředky zpracování samostatně, a proto jsou obě strany správci osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčena skutečnost, že Partner je povinen zpracovávat osobní údaje pouze k takovému účelu, který byl s CzechTourism předem sjednán. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany potvrzují, že CzechTourism účel zpracování Dat Partnerem neurčuje, je však kritériem pro rozhodování CzechTourism, zda s Partnerem Smlouvu uzavřít či nikoli.
 
 1. Smluvní strany zároveň sjednaly, že každá z nich je povinna plnit informační povinnosti vůči subjektům údajů samostatně a zároveň informovat subjekty údajů o tom, že mezi Smluvními stranami dochází k předávání osobních údajů.
 
 1. CzechTourism prohlašuje a Partner bere na vědomí, že osobními údaji, které mohou být Partnerovi předávány jsou:
  1. e-mailová adresa;
  2. jméno a příjmení;
  3. fotografie;
  4. data akcí pořádaných subjektem údajů;
  5. název akce pořádané subjektem údajů;
  6. datum poslední aktualizace akce na portálu KZN ze strany subjektu údajů;
  7. datum prvního vytvoření akce subjektem údajů;
  8. anotace akce subjektem údajů, excerpt;
  9. adresa stránky na portálu KZN.
 
 1. Partner se zavazuje osobní údaje získané od CzechTourism zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy a v případě jejího skončení tyto údaje neprodleně a nenávratně smazat.
 
 1. Partner se uzavřením Smlouvy zavazuje:
  1. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu příslušných právních předpisů, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
  2. vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o činnostech zpracování osobních údajů;
  3. řádně a včas ohlašovat případná porušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
  4. informovat subjekty údajů jednoduchým, snadno přístupným a transparentním způsobem o zpracování osobních údajů;
  5. poučit své zaměstnance, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji, o všech povinnostech vyplývajících z této Smlouvy a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o opatřeních k zajištění bezpečnosti osobních údajů;
  6. nepředávat osobní údaje dalším osobám, pokud to není v souladu se stanovených účelem jejich zpracování.
 
 1. Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění ustanovení Smlouvy.  

 

VI. Trvání a skončení Smlouvy
 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
 
 1. CzechTourism si vyhrazuje změnu Všeobecných podmínek spolupráce.
 
 1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná okamžikem doručení druhé Smluvní straně. Výpověď je možné zaslat CzechTourism na e-mail katalog@czechtourism.cz a Partnerovi na e-mail, který uvedl v žádosti o zpřístupnění API.
 
 1. Po skončení Smlouvy bude Klíč Partnera deaktivován.
 
 
 
 
 
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 11. 2.2021.