Úvod > Kampaně > Do lázní za zážitky a zdravím > Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(GDPR in English bellow)

Vaše osobní údaje v rozsahu:
  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
 
poskytujete na základě Vašeho zájmu o získání slevového voucheru v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pobyt v lázních 2020/2021, jejich poskytnutí slouží pouze pro ověření Vaší způsobilosti k získání voucheru a personalizaci (jménem a příjmením) vydaného voucheru.
 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto Vámi uděleného souhlasu. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možno voucher vydat.
   
Vaše osobní údaje ve výše definovaném rozsahu bude zpracovávat (správce):

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha
tel.: +420 221 580 111
IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
ID datové schránky: yr9mzxx (dále jen „správce“)
 
za jediným účelem:
  • vytvoření a vydání slevového voucheru na pobyt v lázních 2020.

Jakékoliv další předání jiným subjektům s výjimkou zákonných důvodů vylučujeme, stejně tak zcela vylučujeme předání údajů mimo území EU nebo mezinárodní organizaci. 

Vaše osobní údaje budou uloženy u agentury CzechTourismu nejdéle po dobu jednoho týdne od okamžiku vydání voucheru a následně nevratně vymazány.
 
Váš souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat písemnou žádostí adresovanou správci.

Stejnou cestou můžete od správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tzn. informaci, zda a  jaké Vaše údaje zpracovává, za jakým účelem, zda je předává dalším atp., jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit práva na přenositelnost údajů.
 
V případě nesouhlasu s postupem správce nebo jeho činností máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, popřípadě se obrátit na příslušný obecný soud.
 
Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování, rozhodování nebo profilování a nebudou použity k marketingovým účelům.
 

GDPR consent to the processing of personal data


Your personal data in the extent:
  • name
  • surname
  • email 

provided on the basis of your interest in obtaining a discount voucher within the Ministry of Regional Development of the Czech Republic programme for a health spa stay this year, is only used to verify your eligibility to obtain a voucher and personalise (by name and surname) the issued voucher.
Your personal data will be processed on the basis of this consent given by you. Please, note, that without providing your personal data (above) it is not possible to issue a voucher.
Your personal data, to the extent defined above, will be processed by (administrator):
 
Czech Tourism Board – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Prague
Phone: +420 221 580 111
Company ID No.: 49277600
Tax ID No.: CZ49277600
Data box ID: yr9mzxx (hereinafter referred to as the "Administrator")
 
for the purpose of:
  • creation and issuance of a discount voucher for a health spa stay this year.

We exclude any further transfer to other entities, except for legal reasons, as well as the complete data transfer outside the territory of the EU or to an international organisation.
Your personal data will be stored at the CzechTourism agency for a maximum of one week from the moment the voucher is issued, and then irreversibly deleted.
You can withdraw your consent to the processing of data at any time by a written request addressed to the Administrator.
In the same way, you can request access to your personal data from the Administrator, i.e., information on whether and what data is processed, for what purpose, whether it is passed on to others, etc., its correction, deletion or restriction of processing, and to object to the processing, as well as to exercise your rights to data portability.
In case of disagreement with the Administrator's procedure or its activities, you have the right to file a complaint with the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection, or to apply to the relevant general court.
Your personal data will not be subject to computerised processing, decision making or profiling, and will not be used for marketing purposes.