Úvod > Kampaně > Do lázní za zážitky a zdravím > Časté dotazy a odpovědi na ně

Časté dotazy a odpovědi na ně

Otázka: Jak postupovat v případě, že z důvodů aktuální epidemické situace není možné lázeňský pobyt realizovat?
Odpověď: Na základě krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 je provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče omezen tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 
Pokud nebude na základě krizového opatření možné, aby byl splněn závazek (uskutečněn lázeňský pobyt) ze smlouvy včas, jedná se o zásah tzv. vyšší moci. Smluvní strana, která se dostane do prodlení s plněním závazku neodpovídá v tomto případě za škodu, která druhé straně v důsledku prodlení vznikne. Jestliže dojde ke vzniku prodlení, není obecně dotčeno právo smluvní strany, která v prodlení není, aby od smlouvy odstoupila a domáhala se vrácení již zaplaceného plnění. Pokud nebude možné závazek splnit po dlouhou dobu, není vyloučen také jeho zánik pro dodatečnou nemožnost plnění.
 
Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a s přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet. Šikanózní výkon práva (například šikanózní trvání na vyřizování reklamace) nebo jiný postup v rozporu s dobrými mravy nepožívá právní ochrany, takové jednání nemá právní účinky.
 
Nabízí-li provozovatel lázeňského zařízení např. náhradní termín k využití služby nebo poukaz namísto vrácení peněz, měli by spotřebitelé tyto nabídky zvážit a je-li to možné akceptovat. Mimořádná situace se mnoha podnikatelů a jejich zaměstnanců existenčně dotýká. Přijetí náhradního řešení např. v podobě voucheru je také projevem solidarity s těmi, kteří byli často zasaženi nejvíce.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj v případě nevrácení ceny pobytu nebo účtování storno poplatků není oprávněno zasahovat do občanskoprávních vztahů mezi lázeňskými zařízeními a zákazníky. Nepodaří-li se klientovi po odpadnutí mimořádné situace vyřešit spor s podnikatelem přímo, má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo podání návrhu jsou k dispozici na www.adr.coi.cz. Právně závazné a vykonatelné rozhodnutí o předmětu případného sporu může vydat soud.

Otázka: Zadal jsem chybné údaje, např. jméno.
Odpověď: Voucher s chybnými údaji nepoužívejte, vytvořte místo toho jiný.
 
Otázka: Už jsem v lázních ubytován, mohu si ještě vytvořit voucher pro slevu?
Odpověď: Voucher pro slevu můžete vytvořit kdykoliv před uplatněním slevy, třeba i na recepci před placením vašeho pobytu a procedur, avšak po předchozí domluvě s lázeňským zařízením. Doporučujeme Vám ale číslo vygenerovaného slevového voucheru uvádět hned při závazné rezervaci u lázeňského zařízení, aby lázeňské zařízení mohlo s uplatněním slevy po ukončení pobytu dopředu kalkulovat.
 
Otázka: Je možné, aby jeden člověk získal a využil více voucherů?
Odpověď: Ano, ale vždy musí splňovat podmínky pobytu (6 po sobě jdoucích nocí a 5 procedur), není možné 2 vouchery jedné a té samé osoby uplatnit na jeden pobyt. Na jeden pobyt může osoba využít pouze jeden voucher.
 
Otázka: Nepřišel mi žádný email s voucherem, přestože jsem všechno vyplnil, co mám dělat?
Odpověď: Prosím zkontrolujte filtr, který zachycuje spam či jiné nevyžádané emaily, zdali náš email s voucherem nezachytil. Email s voucherem je rozesílán z adresy státní agentury CzechTourism no-reply@kudyznudy.cz. Pokud email nebyl zachycen filtry, zkuste si prosím vygenerovat další voucher. Pokud ani to nebude fungovat, prosím kontaktujte informační linku MMR na info@mmr.cz.
 
Otázka: Pro získání slevy mám absolvovat alespoň pět procedur, o které procedury se jedná?
Odpověď: Státem podporované vouchery bude možné uplatnit u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Jsou to lázeňská zařízení, která jsou vybavená pro poskytování takové péče, disponují přístupem k přírodním léčebným zdrojům a adekvátním počtem odborného zdravotního personálu předepsaným ministerstvem zdravotnictví. Preventivně léčebný lázeňský pobyt by měl motivovat lidi k péči o zdraví, měl by přispět k prevenci zdraví a umožnit občanům alespoň ve zkrácené podobě vyzkoušet, jak probíhá lázeňská léčebně rehabilitační péče v našich lázních. Během týdenního pobytu by měli návštěvníci zpravidla absolvovat konzultaci s lékařem, který jim doporučí minimálně 5 terapeutických procedur, které patří do oficiálního seznamu procedur používaných při lázeňské léčebně rehabilitační péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 
Otázka: Co potřebuji k prokázání, že splňuji všechny podmínky pro uplatnění voucheru na slevu ve vybraných lázních?
Odpověď: Kromě čísla voucheru na slevu se bude potřeba při placení prokázat občanským průkazem trvalé bydliště v EU/EEA. Dále počítejte s tím, že od Vás následně může zaměstnanec lázeňského zařízení požádat o uvedení dalších údajů, které bude vyplňovat do systému pro zpracování voucherů.
 
Otázka: Budou mít na slevový voucher 4 000 Kč nárok i důchodci?
Odpověď: Ano, čerpat poukazy mohou osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území EU/EEA.
 
Otázka: Může se sleva uplatnit na pobyt, který jsem rezervoval před 1. červencem 2020?
Odpověď: Ano, je to možné. Lázeňská zařízení mohou voucher akceptovat, pokud samotný pobyt proběhne 1. 7. 2020 a později (max. do 30. 6. 2021) bez ohledu na termín rezervace. Vždy je však nutné konzultovat možnost uplatnění voucheru předem s vybraným lázeňským zařízením, zda tuto variantu jeho obchodní podmínky umožňují.
 
Otázka: Zakoupil jsem si pobyt v konkrétním termínu v lázních ještě před 1. 7. 2020. Mohu také na tento pobyt uplatnit slevový voucher?
Odpověď: Není rozhodné, kdy byl pobyt zakoupen. Lázeňská zařízení mohou voucher akceptovat, pokud se jedná o pobyt zahájený 1. 7. 2020 nebo později (nejdéle do 31. 12. 2021) a za splnění ostatních podmínek. Vždy je však nutné konzultovat možnost uplatnění voucheru předem s vybraným lázeňským zařízením, zda tuto variantu jeho obchodní podmínky umožňují.
 
Otázka:  Jsem zaměstnavatel či zaměstnanec firmy, která hradí/přispívá svým zaměstnancům na dovolenou v lázních z FKSP či jiného programu zaměstnaneckých benefitů. Lze kombinovat s lázeňským voucherem na 4 000 Kč?
Odpověď:  Ano, je možné uplatnit voucher na pobyt, který je hrazen (plně nebo částečně) z prostředků FKSP či podobných programů zaměstnaneckých benefitů. Pokud úhradu pobytu zajišťuje zaměstnanci zaměstnavatel a faktura dle interních pravidel musí být vystavena na zaměstnavatele, je důležité, aby na vydaném dokladu (faktuře) byla identifikována osoba uplatňující voucher. Zároveň je možné, aby si zaměstnanec uhradil pobyt formou benefitových karet nebo poukázek sám.
Voucher na pobyt však v žádném případě nesmí být kombinován s jinou obdobnou slevou poskytovanou z veřejných prostředků, např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnutá krajem nebo městem či jiným resortem.
 
Otázka:  Mohu uplatnit voucher v případě, že pobyt v lázních objednám přes cestovní kancelář nebo cestovní agenturu?
Odpověď:  Ano. Cestovní kancelář (agentura) by měla vědět, zda vámi vybrané lázně jsou zařazeny v programu a zda mají volnou kapacitu. Při zajišťování pobytu pak cestovní kancelář (agentura) může za Vás uplatnit Vámi vygenerovaný kód voucheru a původní „katalogovou“ cenu snížit o 4 000 Kč. Pokud dosud voucher nemáte, může Vám s jeho získáním pomoci i cestovní kancelář nebo agentura. Je však třeba mít na paměti, že možnost uplatnění voucheru v takovém případě závisí na konkrétním smluvním ujednání mezi lázeňským zařízením a cestovní kanceláří (agenturou). O konkrétních možnostech se tedy informujte přímo v cestovní kanceláři (agentuře).
 
Otázka: Lázně odmítají přijmout můj voucher na slevu 4 000 Kč, přestože jsou uvedeny na seznamu zde na stránkách kudyznudy.cz, co mám dělat?
Odpověď: Zapojení do projektu je pro lázeňská zařízení dobrovolné a počet akceptovaných voucherů se odvíjí i od nastavení interní obchodní politiky daného zařízení. Všechna lázeňská zařízení mají limit na počet voucherů, které mohou maximálně přijmout. Vzhledem k velké poptávce po některých zařízeních, resp. destinacích, se může stát, že ve chvíli, kdy si domlouváte rezervaci, dané lázeňské zařízení již dosáhlo maximálního počtu voucherů, který může přijmout. Tento limit se může v budoucnu navýšit nebo se uvolní kapacita - proto je dobré zůstat s lázněmi v kontaktu. Nebo doporučujeme například zvážit cestu do jiného zařízení, které ještě nevyčerpalo svůj limit na počet voucherů, které může přijmout, a tedy vouchery na slevu svým hostů dále umožňuje čerpat.