ÚvodKampaněArchivDo lázní se Svazem léčebných lázníSouhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace, se sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 49277600 (dále jen „správce“), je správcem osobních údajů uživatelů registrovaných na portálu www.kudyznudy.cz. Při zpracování osobních údajů postupuje podle platných a účinných právních předpisů, kterými jsou:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „GDPR“)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů se správce řídí zásadami, které určují právní předpisy, a proto:
 • zpracovává osobní údaje korektním, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďuje osobní údaje pouze za účelem, který je určitý, legitimní, výslovně stanovený;
 • zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění stanoveného účelu;
 • jsou osobní údaje uchovávány pouze po nezbytně nutnou nebo zákonem stanovenou dobu; a
 • jsou osobní údaje zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému, protiprávnímu zpracování, zneužití, zničení, ztrátě nebo poškození.
 
Udělujete tímto souhlas správci, aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovával tyto osobní údaje:
 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mail,
 
a to na základě Vašeho zájmu o získání slevového voucheru na pobyt v lázních v roce 2022. Vaše osobní údaje slouží pro ověření Vaší způsobilosti k získání voucheru, personalizaci (jménem a příjmením) vydaného voucheru a zařazením do e-mailingové databáze portálu www.kudyznudy.cz.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto Vámi uděleného souhlasu. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možno voucher vydat.
Vaše osobní údaje ve výše definovaném rozsahu bude zpracovávat (správce):
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
V Štěpánská 567/15
Nové Město
120 00 Praha 2

IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
ID datové schránky: yr9mzxx (dále jen „správce“)
 
za účelem:
 • vytvoření a vydání slevového voucheru na pobyt v lázních 2022.
 • zařazení do e-mailingové databáze portálu www.kudyznudy.cz pro účely marketingové komunikace.
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Jakékoliv další předání jiným subjektům s výjimkou zákonných důvodů se vylučuje, stejně tak zcela se vylučuje předání údajů mimo území EU nebo mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje správce uchová pouze po dobu vyžadovanou nebo povolenou zákonem a dále po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas s jejich zpracováním, resp. do okamžiku, než je souhlas odvolán. Váš souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat písemnou žádostí adresovanou správci.
Stejnou cestou můžete od správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tzn. informaci, zda a  jaké Vaše údaje zpracovává, za jakým účelem, zda je předává dalším osobám, atp., jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit práva na přenositelnost údajů.
V případě nesouhlasu s postupem správce nebo jeho činností máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, popřípadě se obrátit na příslušný obecný soud.