ÚvodInformace o zpracování osobních údajů uživatelů portálu

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů portálu

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které provádí Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“), příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, přičemž si je vědoma důležitosti ochrany Vašich osobních údajů.

CzechTourism je správcem Vašich osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2 Nové město
IČO: 49277600
Tel.: +420 777 111 173 (v pracovních dnech od 9 do 17 hodin)
Email: privacy@czechtourism.cz
datová schránka: yr9mzxx
 
Při zpracování osobních údajů CzechTourism postupuje podle platné právní úpravy, zejména podle:
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR);
 • zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů;
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky; a
 • dalších právních předpisů upravujících jednotlivé oblasti práva pracovního, účetnictví, finančního práva atd.
 
Pro lepší orientaci je zde několik základních pojmů, se kterými se můžete dále v tomto textu setkat:
Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (jméno, příjmení datum narození, e-mail, telefon, další prvky fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní a společenské identity).
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování (právnické osoby jako obchodní společnosti nebo jiné organizace osobní údaje nemají).        
Zpracování – jakákoliv operace s osobními údaji prováděná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledávání, zpřístupnění, použití, šíření atd.).
Správce – CzechTourism jakožto subjekt, který určil účel a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.
Profilování – jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě (pracovní výkon, ekonomické situace, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, chování atd.).
Pověřenec – správce jmenoval v souladu se zákonnými požadavky svého pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů se CzechTourism řídí zásadami, které určují právní předpisy, a proto:
 • zpracovává osobní údajů korektním, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďuje osobní údajů pouze za účelem, který je určitý, legitimní, výslovně stanovený;
 • zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění stanoveného účelu;
 • jsou osobní údaje uchovávány pouze po nezbytně nutnou nebo zákonem stanovenou dobu; a
 • jsou osobní údaje zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému, protiprávnímu zpracování, zneužití, zničení, ztrátě nebo poškození.
 
CzechTourism nikdy nezpracovává Vaše osobní údaje jen proto, že chce nebo může, ale vždy je to k přesně stanovenému a definovanému účelu, tj:
 1. pro splnění svých právních povinností (ty stanoví například zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů atd.);
 2. pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti);
 3. pro uzavírání a plnění smluvních vztahů (např. dodavatelské smlouvy);
 4. pro účely svých oprávněných zájmů (jako je zejména ochrana majetku prostřednictvím technických prvků zabezpečení, ochrana vynaložených finančních prostředků atd.);
 5. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. zveřejnění fotografií zaměstnanců na webových stránkách, zajištění účasti v soutěžích, na agenturou pořádaných workshopech a jiných akcích).
 
V souvislosti s jednotlivými účely zpracování jsou zpracovány jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů:
 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, přihlašovací údaje atd.;
 • popisné údaje – o vzdělání, jazykových dovednostech, účasti na akcích pořádaných
agenturou;
 • zvláštní kategorie údajů – například údaje o zdravotním stavu zaměstnanců; a
 • údaje o jiné osobě – například o rodinných příslušnících zaměstnanců.
 
Osobní údaje jsou poskytnuty dalším příjemcům pouze, pokud je to nezbytné k naplnění výše uvedených účelů, k ochraně a uplatňování práv a zájmů CzechTourism a je to v souladu se souvisejícími předpisy. Jedná se zejména o dodavatelé IT služeb, poskytovatele mzdových a účetních služeb, externí poradce, spolupracující advokátní kanceláře, spoluorganizátory akcí pro veřejnost a školení. Dalšími příjemci jsou orgány činné v trestním řízení, soudy, Policie ČR apod.
 
Vaše osobní údaje může CzechTourism zpracovávat pouze po dobu vyžadovanou nebo povolenou zákonem a dále pak dobu, na kterou jste nám udělili souhlas s jejich zpracováním, resp. do okamžiku, než je souhlas odvolán.
 
Ke zpracování přistupuje CzechTourism zodpovědně, a proto jsou Vaše osobní údaje náležitě zabezpečeny. Pro zabezpečení osobních údajů jsou použita vhodná technická, fyzická a organizační opatření. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce. Vysoká pozornost je věnována IT bezpečnosti a dochází k její pravidelné revizi.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete i Vy uplatnit svá práva subjektů údajů:
 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 • na výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem nebo pokud byl souhlas odvolán;
 • na omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů;
 • obrátit se na správce, v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n. 

Svá práva můžete uplatnit u CzechTourism jako u správce Vašich osobních údajů, a to poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adrese privacy@czechtourism.cz.

V případě nevyřízení uplatněné námitky proti zpracování osobních údajů nebo v případě dalších  požadavků týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit také na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese poverenec@czechtourism.cz

Tyto aktualizované informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 9. 2023.