Úvod > Autorská práva

Autorská práva

Upozornění o ochraně autorských práv

 

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace (obrázky, audiovizuální záznamy a zvukové záznamy) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele, kterým je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen CzT). Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu CzT tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp. Souhlasu není třeba k využívání RSS kanálů Kudy z nudy pro osobní potřebu, obsahují aktuální informace o aktualitách, aktivitách a akcích zobrazených na portálu Kudy z nudy (http://www.kudyznudy.cz/rss.aspx). RSS kanály poskytuje kudyznudy.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Distribuce obsahu prostřednictvím RSS kanálů konečným uživatelům tak nesmí být používána pro komerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru kudyznudy.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism je zakázáno.


Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem CzT a podléhá autorským právům, jež náležejí CzT, případně dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na CzT a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.

Součástí propagace turistického potenciálu Česka jsou také videomateriály, které agentura CzechTourism využívá v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. Aktuální spoty jsou dostupné ve videokanálu na stránkách Kudy z nudy. V případě, že máte zájem o materiály ve vyšší kvalitě, kontaktujte nás prosím. Základní podmínkou pro jejich poskytnutí je  nekomerční užití spojené s propagací dobrého jména České republiky. Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití spotu.

 

Upozornění na ochrannou známku „Kudy z nudy“

 

„Kudy z nudy“ je ochrannou známkou České centrály cestovního ruchu - CzechTourism registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

 

Tuto webovou stránku spravuje CzT s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o možnostech cestování v ČR. Snahou je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li CzT upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. CzT však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady se  vždy obracejte na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu).


Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah CzT nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, CzT není za tento obsah odpovědná.


CzT se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a CzT nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. CzT vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.


CzT je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.

 

Ochrana osobních údajů

 

Registrací na portále www.kudyznudy.cz uděluje uživatel České centrále cestovního ruchu – Czech Tourism (správci), popř. jeho zaměstnancům, dále jen „CzT“, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.


Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webového portálu www.kudyznudy.cz  (zejména z důvodu ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality uživatelsky vytvářeného obsahu) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích CzT, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle CzT, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany CzT nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 ti let.


CzT tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.