Úvod > Autorská práva

Prohlášení o způsobu provozování stránek kudyznudy.cz

 

Tuto webovou stránku spravuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o možnostech cestování v ČR.
 
Obsah stránek kudyznudy.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich uživateli, kterým CzT jako provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je CzT v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (CzT je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá CzT za obsah informací uložených na žádost uživatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 
Uživatel plně odpovídá za jeho činnost a všechen obsah, která vkládá na stránky kudyznudy.cz. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky kudyznudy.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv. Uživatel se zavazuje nevkládat na stránky kudyznudy.cz nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah. V případě, že uživatel poruší některou z jeho shora popsaných povinností, je CzT oprávněna zrušit jeho uživatelský účet či účty a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu.
 
Snahou CzT při provozování stránek kudyznudy.cz je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li CzT upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. CzT však vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na této stránce.
 
CzT si vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah vložený uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text) v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný.
 
V případě, že se jako návštěvník stránek kudyznudy.cz budete domnívat, že určitý obsah porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jiných důvodů závadný nebo nevhodný, informujte prosím CzT o této skutečnosti prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu katalog@czechtourism.cz.
 
Obsah nacházející se na stránkách kudyznudy.cz nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady, nechť se návštěvník stránek obrací na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu).
 
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování CzT nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, CzT za tento obsah neodpovídá.
 
CzT se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce kudyznudy.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a CzT tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. CzT vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.
 
CzT je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.
 

 Upozornění na ochrannou známku „Kudy z nudy“  

„Kudy z nudy“ je ochrannou známkou České centrály cestovního ruchu - CzechTourism registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.
 

Upozornění o ochraně autorských práv

 

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se na stránkách kudyznudy.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) či uživatel těchto stránek, je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele stránek kudyznudy.cz, kterým je CzT. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu CzT tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.
 
Souhlasu CzT není třeba k využívání RSS kanálů Kudy z nudy pro osobní potřebu, obsahují aktuální informace o aktualitách, aktivitách a akcích zobrazených na portálu Kudy z nudy (http://www.kudyznudy.cz/rss.aspx). RSS kanály poskytuje kudyznudy.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Distribuce obsahu prostřednictvím RSS kanálů konečným uživatelům tak nesmí být používána pro komerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru kudyznudy.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism je zakázáno.

Součástí propagace turistického potenciálu Česka na stránkách kudyznudy.cz a nejen na nich mohou být videomateriály, které CzT využívá také v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. Aktuální spoty CzT jsou dostupné ve videokanálu na stránkách Kudy z nudy. V případě, že máte zájem o materiály ve vyšší kvalitě, kontaktujete nás, prosím na uvedených kontaktech. Základní podmínkou pro jejich poskytnutí je  nekomerční užití spojené s propagací dobrého jména České republiky. Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití spotu.
 

Ochrana osobních údajů

 

Registrací na portále www.kudyznudy.cz uděluje uživatel České centrále cestovního ruchu – Czech Tourism (správci), popř. jeho zaměstnancům, dále jen „CzT“, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.

 

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webového portálu www.kudyznudy.cz  (zejména z důvodu ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality uživatelsky vytvářeného obsahu) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích CzT, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle CzT, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany CzT nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 ti let.

 

CzT tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.