ÚvodAutorská práva

Prohlášení o způsobu provozování stránek kudyznudy.cz

Tuto webovou stránku spravuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o možnostech cestování v ČR.
 
Obsah stránek kudyznudy.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich uživateli, kterým CzT jako provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je CzT v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (CzT je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá CzT za obsah informací uložených na žádost uživatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 
Tato webová stránka není určena pro propagaci destinací mimo území České republiky, proto budou informace, které neplní cíle těchto stránek, odstraněny.
Informace o destinaci na území České republiky může uložit jakýkoliv subjekt bez omezení.

Uživatel plně odpovídá za svou činnost a všechen obsah, který vkládá na stránky kudyznudy.cz. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky kudyznudy.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv. Uživatel se zavazuje nevkládat na stránky kudyznudy.cz nesprávný, nepřesný nebo zavádějící nebo z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah. V případě, že uživatel poruší tato pravidla, je CzT oprávněna zrušit jeho uživatelský účet či účty a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu.
 
Ukládání obsahu, jehož součástí jsou fotografie, nebo jiná znázornění (dále fotografie) není přípustné, ledaže všechny osoby na fotografii poskytly výslovný souhlas s takovým užitím.
Ukládání obsahu, který by mohl být vnímán přímo, nebo jinak, tak, že může evokovat u kohokoliv ve vztahu k určité destinaci jakékoliv nevhodné konotace, je nepřípustné a takový obsah může být odstraněn.
Ukládání obsahu, který nese informace propagující přímo, nebo jinak, politický názor, nebo ideologii, je striktně nežádoucí a takový obsah bude odstraněn.
Ukládání obsahu, který nese informace, které jsou v rozporu se zájmy České republiky v oblasti turistiky, je striktně nežádoucí a takový obsah bude odstraněn.
Pravidla pro fungování cookies najdete v sekci cookies a mohou být ovlivněna nastavením internetového prohlížeče.
Jakýkoliv kybernetický zásah do fungování těchto webových stránek může být vnímán jako porušení právem chráněných zájmů CzT a může mít trestněprávní důsledky a škoda vzniklá CzT může být vymáhána.
Náklady spojené s odstraněním informací, které jsou v rozporu se zde uvedenými pravidly, mohou být vymáhány právní cestou.

Snahou CzT při provozování stránek kudyznudy.cz je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li CzT upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. CzT však vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na této stránce.
 
CzT si vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah vložený uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text) v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný.
 
V případě, že se jako návštěvník stránek kudyznudy.cz budete domnívat, že určitý obsah porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jiných důvodů závadný nebo nevhodný, informujte prosím CzT o této skutečnosti prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu katalog@czechtourism.cz.
 
Obsah nacházející se na stránkách kudyznudy.cz nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady, nechť se návštěvník stránek obrací na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu).
 
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování CzT nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, CzT za tento obsah neodpovídá.


CzT si vyhrazuje právo přerušit fungování stránek. Nároky z titulu náhrady škody jsou vyloučeny.

CzT se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce kudyznudy.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a CzT tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. CzT vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.
 
CzT je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.
 
Tyto webové stránky jsou provozovány striktně v režimu právního řádu České republiky. Nároky uplatňované dle jiného práva jsou vyloučené.

 

 Upozornění na ochrannou známku „Kudy z nudy“  


„Kudy z nudy“ je ochrannou známkou České centrály cestovního ruchu - CzechTourism registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Označení je chráněno proti zneužití ochrannou známkou ®. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.

 

Upozornění o ochraně autorských práv

 
Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se na stránkách kudyznudy.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“) či uživatel těchto stránek, je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele stránek kudyznudy.cz, kterým je CzT. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu CzT tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.
 
Souhlasu CzT není třeba k využívání RSS kanálů Kudy z nudy pro osobní potřebu, obsahují aktuální informace o aktualitách, aktivitách a akcích zobrazených na portálu Kudy z nudy (https://www.kudyznudy.cz/rss). RSS kanály poskytuje kudyznudy.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Distribuce obsahu prostřednictvím RSS kanálů konečným uživatelům tak nesmí být používána pro komerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru kudyznudy.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism je zakázáno.
 
Součástí propagace turistického potenciálu České republiky na stránkách kudyznudy.cz a nejen na nich mohou být videomateriály, které CzT využívá také v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. V případě, že máte zájem o materiály ve vyšší kvalitě, kontaktujete nás, prosím na uvedených kontaktech. Základní podmínkou pro jejich poskytnutí je  nekomerční užití spojené s propagací dobrého jména České republiky. Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití spotu.
 

Informace o zpracování osobních údajů


Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město 120 00 , IČO 49277600 (dále jen „správce“), je správcem osobních údajů uživatelů registrovaných na portálu  www.kudyznudy.cz. Při zpracování osobních údajů postupuje dle účinných právních předpisů, kterými jsou:
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 
Vyplněním přihlašovacích údajů dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou v přihlášení obsažené.
Osobními údaji, jež uživatel registrující se na portálu www.kudyznudy.cz může v rámci své registrace poskytnout správci, jsou:
 
  • přihlašovací údaje, jimiž jsou e-mailová adresa a heslo, jejich poskytnutí při registraci nového uživatele je povinné, protože pouze prostřednictvím těchto údajů se uživatel může přihlásit k portálu www.kudyznudy.cz a zároveň jsou používány k jeho identifikaci,
  • jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo, jejichž poskytnutí je však při registraci nového uživatele nepovinné, a uživatel tak tyto osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně a nad rámec požadavků nezbytných pro provedení registrace, přičemž účelem poskytnutí těchto osobních údajů je zjednodušení a zrychlení procesu vkládání nových příspěvků uživatelem a umožnění kontaktovat uživatele.
 
Osobními údaji, jež neregistrovaný uživatel portálu www.kudyznudy.cz poskytuje správci při vkládání příspěvků na tento portál, jsou:
 
  • e-mailová adresa, jméno a příjmení,
 
přičemž důvodem správcova požadavku na poskytnutí těchto osobních údajů je možnost kontaktovat osobu vkládající příspěvek na portál a případně ji identifikovat.

Jakékoli případné další poskytnutí osobních údajů, nebo poskytnutí osobních údajů dalších osob, při používání portálu www.kudyznudy.cz uživatelem, činí uživatel dobrovolně a na svou odpovědnost. Správce tyto osobní údaje zpracovává pouze v rámci jeho činnosti v postavení takzvaného hosting providera (blíže o právech a povinnostech správce jako hosting providera viz prohlášení o způsobu provozování stránek www.kudznudy.cz), není ve vztahu k těmto osobním údajům správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.
 
V případě, že uživatel v době následující po své registraci na portálu www.kudyznudy.cz či po vložení příspěvku bude požadovat, aby správce zanechal zpracování jeho povinného osobního údaje (e-mailové adresy v případě registrace uživatele či jména, příjmení a e-mailové adresy v případě vložení příspěvku), respektive jakkoli jinak znemožní správci zpracovávat tyto osobní údaje k uvedeným účelům, bude správce nucen přestat příslušný uživatelův osobní údaj (e-mailovou adresu v případě registrace uživatele či jméno, příjmení a e-mailovou adresu v případě vložení příspěvku) zpracovávat, což bude mít za následek, že uživatel nebude nadále registrovaným uživatelem portálu www.kudyznudy.cz, a nebude se tak moci k tomuto portálu přihlásit a využívat jej jako registrovaný uživatel, případně bude muset dojít k odstranění uživatelem vloženého příspěvku.
 
Osobní údaje budou správcem zpracovávány ke shora popsaným účelům po dobu trvání registrace uživatele na portálu www.kudyznudy.cz, případně po dobu uveřejnění příspěvku vloženého uživatelem. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat o zrušení své registrace na portálu www.kudyznudy.cz, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu katalog@czechtourism.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění jím vloženého příspěvku, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu katalog@czechtourism.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce.

Uživatel může také kdykoli požádat o smazání všech svých osobních údajů zasláním e-mailu adresu katalog@czechtourism.cz či listinnou zprávou zaslanou na shora uvedenou adresu sídla správce. Po obdržení žádosti obsahující URL záznamu, e-mailovou adresu, kterou uživatel použil při registraci, a konkrétní údaje, které si přeje smazat, budou provedeny nezbytné kroky a údaje smazány z obsahu v souladu s platnými zákony a interními směrnicemi.
 
Další informace ohledně zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů naleznete na Kudy z nudy - Informace o zpracování osobních údajů uživatelů portálu.