Úvod > Aktuality > Maiselova synagoga se dnes otevírá po rekonstrukci
Maiselova synagoga se dnes otevírá po rekonstrukci
"> ">
Památky

Maiselova synagoga se dnes otevírá po rekonstrukci

  • Vydáno1. července 2015
Maiselova synagoga v Praze, jedna z dominant někdejšího pražského Židovského Města, je od 1. července 2015 po více než roce opět otevřena veřejnosti. Židovské muzeum v Praze, do jehož prohlídkového okruhu synagoga patří, zde v minulých měsících provedlo záchranné stavební a restaurátorské práce a připravilo novou stálou expozici pro své početné návštěvníky.
Maiselova synagoga patří k jednomu ze šesti objektů v majetku Židovské obce v Praze, které jsou součástí prohlídkového okruhu někdejšího pražského Židovského Města a jsou spravovány Židovským muzeem v Praze.

Její příběh se začal psát na sklonku 16. století, kdy úspěšný podnikatel a mecenáš Mordechaj Maisel zakoupil pozemek na jižním okraji židovského ghetta a od císaře Rudolfa II. získal zvláštní privilegium ke stavbě synagogy. Synagoga byla vystavěna v letech 1590-1592 v renesančním stylu a zasvěcena taktéž roku 1592. Na dalších sto let se pak stala největší a nejvýstavnější stavbou Židovského Města, velkolepým domem modlitby a náboženským a společenským centrem života obce.

Nová expozice ŽIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH, 10. – 18. STOLETÍ staví obsahově na expozici předchozí, tematicky obdobné. Zároveň však zapracovává nejnovější výsledky bádání a činí téma přitažlivějším novým uspořádáním, výběrem exponátů, a především zařazením audiovizuálních a interaktivních prvků. Za povšimnutí stojí obzvláště několikaminutový průlet pražským Židovským Městem v jeho předasanační podobě podle Langweilova modelu Prahy. Tato projekce, vzniklá na základě spolupráce mezi ŽMP, Muzeem hlavního města Prahy a ČVUT, je prezentována na velké obrazovce v hlavní lodi synagogy. Další dotykové obrazovky v expozici s bohatým obrazovým materiálem umožní návštěvníkovi vyhledávat v databázích významných židovských obcí českých zemí či významných židovských osobností.

Dále si návštěvník bude moci „prolistovat“ vybrané cenné hebrejské rukopisy a tisky, historické plány židovských sídlišť, detailně prohlédnout slavnostní židovský průvod z 24. dubna 1741 u příležitosti narození Josefa II. a zaujme jej jistě také atraktivní projekce fotografií starých českých a moravských synagog.

Expozice se snaží přehlednou, srozumitelnou a poutavou formou zprostředkovat představu o vnitřním životě židovských obcí v českých zemích i o jejich mnohostranném vztahu s okolní společností. Je rozdělena do osmi tematických celků, rozmístěných po obvodu synagogy, jež bude návštěvník procházet po směru toku hebrejského písma zprava doleva. Úvodním tématem při vstupu pod galerií je Židovské osídlení v českých zemích. Následují témata Postavení Židů ve středověké a raně novověké společnosti, Židovská obec a Tradiční židovská vzdělanost, umístěná v jižní boční lodi. Centrální prostor synagogy kolem svatostánku je věnován renesančnímu „zlatému věku“ pražských Židů, přičemž zvláštní pozornost patří mecenáši a staviteli synagogy Mordechaji Maiselovi a legendě o Golemovi. Návštěvník dále vstoupí do severní boční lodi, zasvěcené židovským způsobům obživy a společenskému životu a dále ponurému tématu diskriminace Židů, protižidovských výtržností a duchovního útlaku.

Expozici zakončuje krátký Epilog v západní části prostoru pod galerií, jenž na příkladu židovského osvícenství a sílících kontaktů mezi židy a křesťany v osvícenské Praze předznamenává proměnu života českých Židů od konce 18. století.
Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Městská čtvrť Josefov je nejmenším katastrálním územím Prahy, které obklopuje Staré Město. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město, ještě dříve se této části říkalo Židovské ghetto. Dnes jde o zachovalý celek významných židovských památek evropského význau.

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Muzeum pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ta obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih.

Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Neobvyklou trojlodní renesanční synagogu s gotickými prvky nechal vystavět v letech 1590 – 1592 primas Židovského města Mordechai Maisel.

Klausová synagoga

Klausová synagoga

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum".

Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě

Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě

Starý židovský hřbitov je bez nadsázky památkou světového významu. Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města.

Španělská synagoga

Španělská synagoga

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Nová expozice mapuje posledních 200 let dějin Židů v českých zemích.