ÚvodAktualityPoznejte královská města Moravy a Slezska
Památky

Poznejte královská města Moravy a Slezska

Čeští králové rozšiřovali svou moc nejen na území Čech, ale také v dalších zemích koruny české, na území Moravy a Slezska (tj. v Markrabství moravském a na území Vévodství slezského). Zde se středobody panovníkovy vlády stávala právě královská města. Někdy jsou označována také jako markrabská, což má jednoduché vysvětlení – jestliže byl panovníkem Moravy člověk, který neměl žádný jiný titul než markrabě, byla jemu podřízená města označována jako markrabská, pokud však měl zároveň i titul českého krále, byla pak města označována jako královská. Poznejte s námi opěrné body mocných panovníků českého středověku.

Litovel – město v meandrech Moravy

LitovelKrálovské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho těsném sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves (dnešní tzv. Staré město), jejíž existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava. Šest ramen protéká Litovlí dodnes a právě i proto bývá pojmenováno Hanácké Benátky. Město se úspěšně rozvíjelo, ale v neklidné době po husitských válkách Litovel požádala roku 1440 zemský sněm o určení ochránce.

Měšťané se tak dostali pod ochranu Vlašimů, sídlících na nedalekém Úsově. Jejich znak, dvě supí hlavy a letopočet 1489, najdete na dvorním portále radnice. V 16. století je vystřídali Boskovicové, kteří si město s okolím zapsali do zemských desek jako svůj majetek. Litovel tak ztratila postavení královského města a dostala se pod správu šlechtických rodů. Město však pod jejich vládou dále vzkvétalo, svědčí o tom renesanční přestavba kostela sv. Marka, měšťanské domy a především přestavba radnice. Radnice vznikla z původního dědičného rychtářství a roku 1572 k ní byla přímo nad jedním z ramen řeky Moravy, zvaném Nečíz, přistavěna věž vysoká 65,4 metrů.

město LitovelDominantou náměstí je radnice se 73 m vysokou vyhlídkovou věží; protože v podzemí přímo pod ní protéká jedno z říčních ramen, říkává se, že Litovelnejvyšší věž na Moravě – míněna je ovšem stejnojmenná řeka. Ze všech mostů a můstků si největší pozornost zaslouží Svatojánský, po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku třetí nejstarší kamenný most v České republice. Při toulkách historickým centrem objevíte také muzeum, několik kostelů a kaplí, zbytky hradeb a parky, které je lemují. Skvělým tipem pro výlet do přírody je oblast Litovelského Pomoraví a lužní les kolem Nových Zámků, kde podobně jako v mnohem větším a slavnějším Lednicko-valtickém areálu narazíte na řadu romantických parkových staveb.
 

Uničov – významné markrabské město

město UničovUničov byl založen roku 1213 moravským markrabětem a bratrem krále Přemysla Otakara I. Vladislavem Jindřichem, který předpokládal, že se zde nacházejí významná ložiska stříbra. Jeho očekávání se zcela nenaplnila, přesto však Uničov ve středověku patřil mezi nejvýznamnější moravská sídliště. Zakládací listina města patří k nejstarším v České republice, datuje se k roku 1223. Problematické údobí zažil jen v době husitské revoluce, kdy nakrátko ztratil i statut královského města. Definitivní rozvoj ekonomiky zastavila švédská okupace za třicetileté války.

město uničovPo obrovském požáru v roce 1643 město prakticky lehlo popelem, lidé byli pronásledováni morem a cholerou. Někdejší sláva Uničova byla nenávratně pryč, negativní dopad mělo i obsazení města rabujícím pruským vojskem během pruské a sedmileté války. Jediným významným okamžikem v životě venkovského městečka bylo roku 1770 setkání císaře Josefa II. s pruským králem Friedrichem II. Tehdy se do Uničova nastěhoval rakouský dvůr a město se na týden stalo pomyslným centrem habsburské monarchie.

Raritou Uničova je několik muzeí, od historické expozice v Muzeu U Vodní branky v bývalé městské zbrojnici z druhé poloviny 16. století přes muzeum baroka až po muzeum vězeňství v autentických prostorách uničovské šatlavy. Pokud rádi mlsáte, vypravte se do čokoládovny v Troubelicích, k lákavým výletním cílům v nedalekém okolí patří impozantní hrad Sovinec.
 

Znojmo – historicky třetí nejdůležitější město Moravy

ZnojmoProstor města byl osídlen již v pravěku a od osmého století našeho letopočtu se na skalním ostrohu naproti dnešního centra města a hradu rozkládalo rozsáhlé staromoravské hradiště. Je zajímavé, že první písemná zmínka o Znojmě se dochovala v padělané listině z roku 1048, kterou kníže Břetislav zakládá proboštství v Rajhradě. V letech 1222–1226 bylo Znojmo Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské město, první svého druhu na jižní Moravě, a opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Nové královské město se stalo nejmohutnější pevností na jižní hranici Přemyslovského státu. Znojemský minoritský klášter byl také místem posledního odpočinku Přemysla Otakara II. po nešťastné bitvě na Moravském poli v roce 1278, v níž padl. V roce 1296 byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy. Za vlády krále Jana Lucemburského byly městu uděleny mnohé výhody a výsady. Velký rozkvět Znojma nastal ve 13. a 14. století, kdy Znojmo mělo již dlážděné ulice, vodovod a dva špitály.

Znojmo rotundaNa západním okraji městského centra ve Znojmě se nachází Hradní ulice s hradním komplexem. Hrad samotný zaujímá ostrožnu nad soutokem Dyje a Gránického potoka ve Znojmě. Součástí hradního komplexu je také známá rotunda svaté Kateřiny z 12. století. Slavnou minulost Znojma připomíná rozsáhlé bludiště chodeb a sklepů, které se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém centru. Znojemské podzemí, nejrozsáhlejší v Česku, vznikalo bez jakéhokoliv řádu od 13. do 17. století, přibližně 30 km dlouhé chodby vedou často ve čtyřech úrovních nad sebou. 
 

Jihlava – nejstarší horní město českých zemí

JihlavaUprostřed rozsáhlé kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží starobylé město Jihlava, nejstarší horní město českých zemí. Historické spadají kořeny města do konce 12. století, kdy na návrší nad řekou Jihlavou byla založena slovanská vesnice s kostelíkem. Dynamický rozvoj nejstaršího horního města startuje objevení ložisek stříbrných rud ve 40. letech 13. století, které sem přivedlo osadníky z celé Evropy. Jihlava brzy získala královská privilegia a razily se zde mince. Jihlava se stává jedním z nejmocnějších královských měst a je prvním ve střední Evropě, kde se vedle městského práva kodifikuje i horní právo. Díky tomu byla Jihlava dlouhá staletí sídlem vrchního horního soudu.

JihlavaKoncem 14. století začalo hornictví upadat, ale jiné oblasti řemesel, především soukenictví, jeho úlohu přebralo. Město těžce poničila třicetiletá válka a Jihlava pak dostala impuls k rozvoji až za vlády Marie Terezie, která sem pozvala nizozemské soukeníky, aby zmodernizovali výrobu. To vedlo k tomu, že se Jihlava v 2. pol. 18. století stala druhým největším producentem sukna v monarchii.

Jihlavské podzemí je druhou největší sítí podzemních chodeb na území České republiky, hned po Znojemském podzemí. Celková délka činí 25 km. Za třicetileté války, jedna z chodeb vedoucích až za hradby města, sloužila jako úniková. Vstup do podzemních prostor najdete v objektu knihovny Hluboká 1. Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi objekty historického jádra města.
 

Přerov – působiště Jana Ámose Komenského

PřerovUprostřed Moravy leží na řece Bečvě město Přerov. Historie osídlení sahá až do pravěku – konkrétně starší doby kamenné, což dokládají světově známé archeologické nálezy v Přerově-Předmostí. První písemná zmínka o Přerově pochází z roku 1141. Zhruba o století později, v roce 1256, byl povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na královské město. Jeho historie je neodmyslitelně spjata s rody Pernštějnů a Žerotínů a působením evangelické církve zvané jednota bratrská, ke které náleželi významní učenci jako přerovský rodák Jan Blahoslav a Učitel národů Jan Amos Komenský.

V roce 1888 se Přerov stal vůbec prvním městem na světě, kde vzniklo muzeum J. A. Komenského, sídlící dnes v renesančním zámku na Horním náměstí. Návštěvníkům, zajímajícím se o novověkou historii, se nabízí procházka po naučné stezce s názvem Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku. Ti, kteří se více zajímají o pravěk, by měli určitě zamířit do Památníku lovců mamutů v Předmostí, kde mohou na vlastní oči spatřit kosti pravěkých zvířat staré 25 000 let.
 

Olomouc – do třicetileté války hlavní město Moravy

OlomoucMírný kopec se třemi návršími vypínající se nad údolní nivou řeky Moravy byl příznivým místem k osídlení již od pravěku. Na jeho svatomichalském návrší kdysi existovalo staré pohanské kultovní místo, na svatováclavském a svatopetrském návrší vznikla velkomoravská hradiště. První z hradišť se stalo v 11. století základem olomouckého knížecího hradu, druhé sídlem olomouckého biskupství. Mezi těmito návršími vzniklo spojením několika samostatných řemeslnických a tržních osad, rozkládajících se u staré obchodní stezky, středověké královské město. Až do třicetileté války si královské město Olomouc udržovalo postavení hlavního města Moravy. Trvale o ně ale soupeřilo s Brnem. Za hlavní město Markrabství moravského byla Olomouc oficiálně označena v listině českého krále Jana Lucemburského z roku 1314. Její prestižní výhodu znamenalo sídlo moravského biskupství a později i univerzity, nevýhodu větší vzdálenost od metropolitní císařské Vídně. Své dominantní postavení ztratilo po dobytí Švédy, před nimiž se naopak Brno dokázalo ubránit.
 
OlomoucOlomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu. Vynechat rozhodně nemůžete ani barokní 35 m vysoký sloup Nejsvětější Trojice s více než čtyřiceti sochami, který v roce 1754 posvětila císařovna Marie Terezie. Vaši pozornost si zaslouží i soubor šesti barokních kašen, Muzeum moderního umění a Arcidiecézní muzeum. Při prohlídce Olomouce si na mnoha místech povšimnete dochovaných vojenských pevností, které byly ještě v průběhu 19. století součástí unikátního opevnění; nyní je propojuje naučná stezka pro cyklisty i pěší. V jednom z objektů naleznete zajímavou expozici barokní prachárny a v Pevnosti poznání objevíte interaktivní science centrum.
 

Opava – bílá perla Slezska

opavaMěsto Opava náleží ke starým sídelním územím. První svědkové osídlení pocházejí v archeologických nálezech již ze starší doby kamenné. Takřka každé období pravěku zde zanechalo své stopy. Poslední z nich bylo slovanské hradiště v Kylešovicích, jehož obyvatelé náleželi s největší pravděpodobností ke kmeni Holasiců, připomínaném v názvu nedaleké obce Holasovice. Středověké osídlení Opavy se konstituovalo patrně ve 12. století v podobě kupecké osady, situované poblíž brodu přes řeku Opavu na obchodní cestě z Moravy do Polska. Tato cesta byla součástí „Jantarové stezky” spojující Jadran s Baltem. Z roku 1195 pochází také první písemná zpráva o existenci Opavy, o které se ale uvažuje jako o falsu. Význam a postavení kupecké osady stvrdil městský statut, který získala někdy kolem roku 1215. Dekret Přemysla Otakara I. z roku 1224 poprvé hovoří o Opavě již jako o městě. Ve městě byla od konce 13. století mincovna, na jejímž místě byl v 80. letech 20. století vybudován moderní hotel Koruna. Opavské Přemyslovce na opavském knížecím trůně vystřídal syn krále Jiřího z Poděbrad, Viktorín z Poděbrad, který byl posléze donucen ustoupit nárokům syna uherského krále Matyáše, Jana Korvína. Po smrti Matyášově se však neudržel ani on a Opavské knížectví bylo podřízeno přímo českým králům.

opavaA proč se Opavě přezdívá „bílá perla Slezska“? Odpověď vám dají dvě věže, 60 m vysoká bílá věž Hláska u novorenesanční budovy opavské radnice a jedna z věží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Gotický chrám v centru historického jádra města na náměstí, dodnes postaru zvaném Rybí trh, vybudoval na konci 14. století řád německých rytířů a je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice. Ostatně 102 m vysoká jižní věž s bílou barokní lucernou je nejvyšší věží ve Slezsku. Možná víte, možná ne, že Slezské zemské muzeum je nejstarší muzeum v Česku; jeho počátky sahají až do roku 1814. Kdo má rád vojenské památky a dramatické okamžiky historie, ten by si neměl nechat ujít prohlídku pěchotního srubu v Milostovicích nebo Památníku II. světové války v Hrabyni.
 

Bruntál – město s nejstarší zakládací listinou

BruntálBruntál byl založen kolem roku 1210 a je městem s nejstarší zakládací listinou v České republice. Již na nejstarším vyobrazení městského znaku je horník. Dlouho prosperoval těžbou drahých kovů. Za zhlédnutí stojí i zámek a park, hradby, kostely, sloupy i morový kříž. V okolí města navíc objevíte půvabná přírodní zákoutí a několik třetihorních a čtvrtohorních sopek!

Renesanční, barokně upravovaný zámek Bruntál s interiéry vybavenými historickým nábytkem a zdobenými nástěnnými rokokovými malbami patří k nejhezčím ve Slezsku. Prohlédnete si tu expozici, věnovanou přírodě Bruntálska a tradičním řemeslům této oblasti. Dovedete si představit Bruntál uprostřed sopečné krajiny? Sopky sice byly naposled aktivní asi před jedním a půl milionem let, ale stojí tu dodnes. Kromě Uhlířského vrchu se můžete po naučných stezkách vypravit třeba do tufového lomu anebo na Venušinu sopku.


Brno – moravská metropole

brnoPrvní písemná zmínka o městě Brně se objevila v Kosmově kronice roku 1091. V letech 1231-1237 byly spojeny čtyři sídelní celky v jedno město, jež se postupně ohradilo hradbami. Roku 1243 zakládá Václav I. město tím, že uděluje královské privilegium. Pevnou oporou se měl Brnu stát nový hrad na vrchu Špilberk, založený v 70. letech 13. století markrabětem Přemyslem Otakarem II. Po bitvě na Moravském poli se moci krátce chopil Rudolf Habsburský, který nejen že potvrdil Brnu veškerá stávající privilegia, ale postavil jej na roveň svobodných říšských měst. Za krále Václava II. vzkvétala obec i měšťanstvo. Brněnští získali výnos ze cla, právo pořádat výroční trh, volit konšely i právo horní. Význam Brna rostl i za vlády Lucemburků a začal pomalu dohánět Olomouc. Markrabě Karel rozšířil roku 1348 působnost Brna také na Znojemsko, Jihlavsko a Jemnicko a založil pro něj zemské desky. Zároveň nařídil, aby všichni kupci z okolních zemí museli putovat přes Brno. V roce 1349 se Karel IV. vzdal Moravy ve prospěch svého bratra Jana Jindřicha (jeho synem byl pak Jošt). Markrabě Jan po celou dobu vlády sídlil v Brně, které se už za jeho časů stalo de fakto hlavním městem Moravy.

BrnoNahlédnout do románsko-gotické krypty či se rozhlédnout na město Brno můžete na Petrově v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. V chrámu naleznete také trvalou expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty ukrývající se dříve v depozitářích. Hluboko do středověku vás zavede labyrint středověkých chodeb a sklepů pod Zelným trhem nebo třeba největší kostnice v Evropě. Pod kapucínským kostelem Nalezení svatého Kříže se nachází krypta, která až do roku 1784 sloužila k pohřbívání bratří a dobrodinců řádu. Nejznámějším „obyvatelem“ hrobky je slavný a obávaný velitel pandurů František baron Trenck.
 

Hodonín – rodiště T.G. Masaryka

HodonínNázev města Hodonín je odvozen od osobního jména Hodona, staročesky Godona, od slovanského kmene God-doba a znamená to lid Hodonův. V písemných záznamech se dnešní Hodonín objevuje již před polovinou 11. století, pod jménem Godonin. Po zániku Velkomoravské říše a po roce 1018, kdy se Slovensko připojuje k Uhrám, se na strategicky důležitých místech budují nové hrady. Jedním z nich je i hrad Hodonín, který je zbudován při významné obchodní cestě z českého státu do Uher. Listinou manželky krále Přemysla Otakara I. královny Konstancie Uherské z roku 1228 je Hodonín povýšen na město. Po celou dobu existence města, provázejí Hodonín významné události, kterých byla zdejší místa svědkem. Již v roce 1323 se zde například konalo diplomatické jednání krále Jana Lucemburského s Rakušany o uzavření míru mezi oběma stranami. Tragickou události pro obyvatele Hodonína byl pustošivý vpád vojsk krále Zikmunda na počátku 15. století. V roce 1512 přestává být Hodonín městem královským a poklesl na město poddanské.

HodonínLázeňské město Hodonín je rodištěm zakladatele československého státu a prvního prezidenta T.G. Masaryka. Ve městě je řada památek, které tuto velkou osobnost a jeho život zde připomínají. Masarykovo muzeum se stálou expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj sídlí v barokním zámečku na Zámeckém náměstí. Rodný domek byl zbořen už v 19. století, ale na místě, kde stával, v Dobrovolského ulici č. 6, připomíná Masaryka busta a pamětní deska. Socha T.G.M. od akademického sochaře Aloise Bučánka stojí na náměstí 17. listopadu na severním konci historického centra.

K oblíbeným místům Hodonína patří také zoologická zahrada v městské části Bažantnice nebo Muzeum naftového dobývání a geologie, jediné tuzemské muzeum věnované těžbě ropy.
Jihlavské podzemí – druhé největší na území republiky Památky

Jihlavské podzemí – druhé největší na území republiky

Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 13. století raženy ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva, zásob potravin a řemeslných výrobků. V nejhlubším místě vede trasa 12 metrů pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

Korunní pevnůstka v Olomouci a unikátní expozice barokní prachárny Památky

Korunní pevnůstka v Olomouci a unikátní expozice barokní prachárny

Korunní pevnůstka na levém břehu Mlýnského potoka je součástí fortifikačního systému města, tzv. Olomoucké pevnosti. Pevnůstku nechala, stejně jako celou pevnost, vystavět Marie Terezie v letech 1745 – 1757.

Pevnost poznání v Olomouci Zážitky

Pevnost poznání v Olomouci

Pevnost poznání Olomouc je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.

Olomoucký hrad Památky

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově  Příroda

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově

Světoznámé archeologické naleziště představuje důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.

Městská památková zóna Přerov Kultura

Městská památková zóna Přerov

Uprostřed Moravy v Olomouckém kraji leží na řece Bečvě město Přerov. S městem je spojena řada známých jmen osobností, sídlí zde Muzeum Komenského či nejstarší tuzemské muzeum zaměřené na pedagogiku. Prohlédnout si můžete také několik dalších památek.

Slezské zemské muzeum – historická výstavní budova Kultura

Slezské zemské muzeum – historická výstavní budova

Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem v Česku. Jeho historie sahá až do roku 1814. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je zároveň třetím největším muzeem v ČR. Muzeum neplní pouze funkci vědeckovýzkumnou a sbírkotvornou, ale nabízí svým návštěvníkům řadu výstav a kulturních akcí.

Městská památková zóna Litovel Kultura

Městská památková zóna Litovel

Královské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho těsném sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves (dnešní tzv. Staré město), jejíž existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava.

Znojemský hrad Kultura

Znojemský hrad

Na západním okraji městského centra ve Znojmě se nachází Hradní ulice s hradním komplexem. Hrad samotný zaujímá ostrožnu nad soutokem Dyje a Gránického potoka ve Znojmě. Součástí hradního komplexu je také známá rotunda svaté Kateřiny.

Kapucínská hrobka v Brně Památky

Kapucínská hrobka v Brně

Hrobka je neobvyklým dokladem dějin kapucínského řádu; vypráví také o přátelství mezi komunitou bratří a lidmi, kteří jim pomáhali a kteří s nimi zůstali i ve smrti. Nejznámějším dobrodincem je patrně slavný velitel pandurů František baron Trenck. Návštěvníci sem přicházejí už více než 90 let.

Kostnice u sv. Jakuba v Brně – druhá největší kostnice v Evropě Památky

Kostnice u sv. Jakuba v Brně – druhá největší kostnice v Evropě

Unikátní kostnice se nachází u kostela sv. Jakuba a je druhou největší kostnicí v Evropě, prvenství drží pařížská kostnice. Počet pohřbených se odhaduje na více než 50 tisíc.

Šatlava v Uničově – unikátní muzeum vězeňství Kultura

Šatlava v Uničově – unikátní muzeum vězeňství

V obnovené expozici uničovské šatlavy jsou k vidění ukázky trestního rejstříku, pracovní i modlitební knížky nebo evidenční karty prostitutek či různá pouta. Netradiční muzeum nabízí i mučicí nástroje, jejichž repliky si můžete i vyzkoušet.

Petrov Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně Památky

Petrov Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Nahlédnout do románsko-gotické krypty či se rozhlédnout na město Brno můžete na Petrově v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. V chrámu je také otevřena trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, kde se nacházejí bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další církevní předměty.

Masarykovo muzeum v Hodoníně Kultura

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Tomáš Garrigue Masaryk je bezesporu nejvýznamnějším hodonínským rodákem, proto není divu, že první profesionální stálá expozice na území České republiky se nachází právě zde.

Relaxace v Hodoníně Životní styl

Relaxace v Hodoníně

Lázeňské město Hodonín na jižní Moravě je rodiště zakladatele československého státu a prvního prezidenta T.G. Masaryka. Ve městě je řada památek, které tuto velkou osobnost a jeho život zde připomínají. Zavítat do Hodonína můžete také za dalšími zajímavostmi či zábavou.

Soubor kašen v Olomouci Památky

Soubor kašen v Olomouci

V historickém centrum města Olomouc najdete soubor sedmi kašen, šest starších a jednu novodobou na venkovní části olomoucké radnice. Inspirací pro tyto kašeny se staly příběhy antické mytologie.

Expozice Cesta města v Opavě Kultura

Expozice Cesta města v Opavě

Slezské město Opava, které se může pochlubit svou dlouhou historií, má po 65. letech znovu otevřené městské muzeum, a to v podobě stálé expozice nazvané „Cesta města“ nacházející se ve zdejším Obecním domě.

Další aktuality

Hanácký skanzen Příkazy zve na lidová řemesla a tradiční žně

Areál Kameníčkova gruntu a přilehlých stodol, které jsou součástí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech na Olomoucku, ožije v sobotu 13. a 27. července 2024 tesařským řemeslem a žňovými pracemi. Přijďte do Hanáckého muzea v přírodě zažít tradiční lidové práce v autentickém prostředí hanáckého gruntu.
11. červenec 2024 12:00
Kultura, Olomoucký kraj

Česko mezi řádky: Poslední vlak z Frývaldova, Jeseník a Věra Sládková

Seriál Vlak dětství a naděje jste možná viděli opakovaně, ale znáte také jeho knižní předlohu? Věra Sládková (1927–2006) nazvala svůj triptych o složitém dospívání mladé dívky v období protektorátu Poslední vlak z Frývaldova, Pluky zla a Dítě svoboděnky.
11. červenec 2024 10:50
Kultura, Olomoucký kraj

Sváteční program s historickým tržištěm připravili na Helfštýně

Červencový prodloužený víkend 5. až 7. 7. 2024 bude na Helfštýně patřit pouti, řemeslníkům, soutěžím a bohatému doprovodnému programu. Těšte se na hudební a divadelní vystoupení, řemesela a výtvarné dílny.
4. červenec 2024 15:00
Památky, Olomoucký kraj

Nejlepší koupání: tipy, kde se vykoupat v Olomouckém kraji

Léto zve ke koupání a pokud je vaší domovinou Olomoucký kraj anebo jste sem zavítali jako turisté, určitě přivítáte v horkých dnech zajímavé tipy na místa, kde se dá skvěle vykoupat. Kudy z nudy má pro vás tipy na koupaliště, akvaparky ale i na osvěžující vodu v zatopených lomech. Užijte si příjemný den u vody!
4. červenec 2024 13:00
Letní sporty, Olomoucký kraj

Za vůní levandule se vydejte do Bezděkova

Dva dny plné levandule, zábavy, farmářských trhů, dobrého jídla a pití... to je letošní Levandulový festival v Bezděkově u Úsova, který probíhá ve dnech 5. a 6. července 2024. Z neobvyklých lahůdek se můžete těšit na levandulovou zmrzlinu, limonádu a dokonce i pivo.
3. červenec 2024 8:00
Gurmánská turistika, Olomoucký kraj

Zámek Velké Losiny zve na novou prohlídkovou trasu – honosné sály i pokoje posledních majitelů

Zámek Velké Losiny začátkem června 2024 otevřel nově upravenou prohlídkovou trasu, která jej představuje jako pohodlné sídlo posledních majitelů Alžběty Amálie Rakouské a jejího manžela Aloise z Liechtensteinu. Trasa je přístupná jako druhý prohlídkový okruh nazvaný Liechtensteinové na Losinách.
19. červen 2024 12:00
Památky, Olomoucký kraj

Oblíbená turistická trasa na Šerák prochází kvůli erozi úpravou

Rovnou a příkře stoupající pěšinu, po níž vede modrá turistická trasa od Obřích skal na vrchol Šerák v národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník v Jeseníkách, dlouhodobě poškozuje nadměrná eroze. Proto ji Lesy České republiky ve spolupráci s dobrovolníky i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR letos upraví do serpentin. Práce začaly v červnu a skončí v říjnu. Turisty však nečekají žádná omezení.
13. červen 2024 10:00
Příroda, Olomoucký kraj

Nejnavštěvovanější turistické cíle Olomouckého kraje: zoo a aquapark v Olomouci a Termály Losiny

Jedinečná poloha na Svatém Kopečku, v podhůří Nízkého Jeseníku, a navíc s vyhlídkovou věží: to je Zoologická zahrada v Olomouci, nejnavštěvovanější místo Olomouckého kraje. Vodní zábavu ve stejném městě nabízí i aquapark. Mezi nejoblíbenější výletní cíle patří také Termály Losiny.
6. červen 2024 22:00
Památky, Olomoucký kraj