Úvod > Aktuality > Objevujte královská města Čech
Objevujte královská města Čech
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Objevujte královská města Čech

  • Vydáno24. února 2021
Navštivte města, jejichž historie spadá hluboko do minulosti. Vydejte se s námi na cestu po královských městech Čech. K panovníkem udělovanému titulu „královské město“ se vázala značná privilegia a vzácné výsady, díky nimž města bohatla a celkově prosperovala. A která města tyto výsady požívala? To vám ukážeme v našich tipech na deset měst, která spadala přímo pod královský majestát.

Písek – město na zlatonosné Otavě

město PísekJedním z měst, kterému titul "královské město" propůjčil Přemysl Otakar II. je Písek. Historie města sahá do raného středověku, zhruba do poloviny 13. století, kdy vzniklo jako osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu Otavy – odtud také pochází jeho jméno.

Písek však nebyl založen jen pro těžbu zlata, ale měl zároveň ochraňovat Zlatou stezku, která v těchto místech překračovala Otavu, a také být základnou královské moci. Přes řeku Otavu byl vybudován most, který je dodnes nejstarším dochovaným mostem v České republice.

V bývalém hradu je dnes umístěno Prácheňské muzeum s bohatými sbírkami mineralogickými a archeologickými a s expozicemi o historii města a těžbě zlata na Písecku. Zvláštností je expozice historie rybářství s několika akvárii s živými rybami.
 

Stříbro – obchod, stříbrná ruda i cín

stříbroMěsto Stříbro patří mezi přední středověká města na území dnešní ČR s mnoha zajímavými památkami. Na rozvoji města Stříbra, položeného na významné norimberské stezce, měl velký podíl i obchod. Po celé období středověku úspěšně fungovaly zdejší olověné a stříbrné doly, jejichž výnosy obohacovaly městskou pokladnu.

V 15. století bylo dokonce Stříbro uváděno jako čtvrté největší královské město v plzeňském kraji. Mělo hned tři kostely a tři kláštery! V roce 1427 neúspěšně obléhali město křižáci, kteří pak byli rozprášeni v památné bitvě u Tachova. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop.
 

Vysoké Mýto – královské věnné město

Vysoké MýtoVysoké Mýto patřilo k věnným městům. Prvně jej daroval Václav II. Elišce Rejčce, později patřilo Elišce Pomořanské, kterou obdaroval Karel IV. Město vzniklo na pradávné obchodní stezce, později zvané Trstenická, jež spojovala Čechy s Moravou napříč pohraničním hvozdem.

Už zdálky poznáte Vysoké Mýto podle věží kostela sv. Vavřince, zvonice a městských bran. Pražskou bránu zdobí sgrafita podle návrhů Mikoláše Alše, slavný malíř vyzdobil i novější Litomyšlskou bránu. Dochovala se také část původních hradeb, Klášterská a Vodárenská bašta či věž Karaska.
 

Hradec Králové – město českých královen

Hradec KrálovéHradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. První zmínka o městě pochází z roku 1225. Na to, že byl Hradec královským věnným městem, upozorňuje již jeho název. V oblibě ho měla královna Eliška Rejčka a později také Eliška Pomořanská. Město s renesančním jádrem bylo později přebudováno na barokní pevnost, výrazné stopy na jeho tváři však zanechali také moderní architekti v čele s hradeckým rodákem Josefem Gočárem, který nejenže navrhl celou řadu staveb ve městě, ale je také autorem jeho jedinečného urbanistického konceptu.

Dnes se v Hradci Králové nachází v Evropě ojedinělý městský celek s množstvím moderních staveb secesních a funkcionalistických, pro něž je označován jako "salón republiky". Ve středověku však patřil k městům, která české královny obývaly nejčastěji. V Muzeu Východních Čech jsou představeny nejstarší dějiny královského města, které se tomuto tématu věnují.
 

Vodňany – město na obchodní stezce

vodňanyVodňany se mezi královská města počítají od roku 1400 a spolu s Budějovicemi a Pískem tvořily oporu královské moci na jihu země. Ve městě stojí za zhlédnutí kostel Narození Panny Marie s vnitřními malbami podle návrhů Mikoláše Alše, budovy na vodňanském náměstí ze 16. století, kde dnes sídlí lékárna a barokní dům "U čápů", kde žil a tvořil spisovatel Julius Zeyer. Zajímavé jsou také pozůstatky hradebního systému.

Městskou pokladnu po staletí plnily nejen zisky ze staré obchodní stezky a vybírání cla. Mělo ji plnit i dolování drahých kovů na vodňanských Svobodných Horách. Z toho však zůstal jen znak města s havířem a doklad o povýšení na královské horní město v roce 1547. Mnohem výnosnějším se ukázalo rybníkářství. Obec již od 2. pol. 15. stol. zakládala rybníky, které jsou dodnes charakteristickým znakem krajiny.
 

Slaný – královské a hrazené město

slanýDůvod ke vzniku osady lze hledat také v souvislosti se starou obchodní cestou, která vedla ze směru Žatce a Loun ku Praze a je doložena archeologickými nálezy. Tady, nedaleko slaného pramene, u brodu Červeného potoka, zřídili ostrovští benediktini špitál a nejspíš roku 1136 tu postavili chrám sv. Gotharda.

Na královské město bylo město Slaný povýšeno kolem roku 1300 Václavem II. V té době bylo také město obstaveno hradbami a branami a stalo se městem hrazeným. V květnu 1371 vypukl na městském trhu požár, který zachvátil všechny domy na náměstí.

SlanýV nastalém zmatku ucpaly povozy a tlačící se lid brány tak, že v ohni zahynulo na 2 000 osob a popelem lehlo prakticky celé město. K jeho obnovení přispěl Karel IV., když městu propůjčil nové výsady a rozmnožil jeho příjmy.

Jádro města je městskou památkovou zónou – významnými památkami jsou kostel sv. Gotharda, radnice, bývalá piaristická kolej, renesanční Modletický dům a syangoga (dnes policejní služebna). Z opevnění se zachovala Velvarská brána a tzv. Černá bašta, kolem jádra města jsou zachované celé úseky hradeb. Spojit vlastivědnou vycházku můžete také s prohlídkou železničního muzea nebo koupáním v aquaparku, který nabízí spoustu zábavy.
 

Trutnov – město královen pod Krkonošemi

TrutnovKrálovské město Trutnov leží v severovýchodních Čechách v podhůří Krkonoš. Mezi královská města bylo povýšeno roku 1399. Z kronik se dozvídáme, že v tomto roce připsal král Václav IV. trutnovský kraj s městy Trutnovem i Dvorem Králové své manželce Žofii. V roce 1437 se Trutnov dostává do držení královny Barbory Celské – vdovy po Zikmundovi Lucemburském, která dává Trutnov do zástavy Hanušovi Wolfovi z Warnsdorfu a dalším pánům. Zastavování města, byť byl Trutnov královským věnným městem, ale znamenalo v praxi poddanskou závislost měšťanů na zástavní vrchnosti.

trutnovDo boje o trutnovská práva se po roce 1535 postavila na stranu města i královna Anna Jagellonská. Královna Anna pak převzala roku 1544 trutnovské panství a vybavila město novými právy a rozsáhlou samosprávou. Město Trutnov ale mohlo užívat nových práv jen krátce, neboť pro svou účast v povstání proti císaři v roce 1547 tato práva ztratilo a bylo znovu zastaveno – tentokrát Kryštofu z Jeníkova.

Ve městě byl hrad, ten se však do dnešních dnů nedochoval (na jeho místě je novostavba městského úřadu). Dominantou města je pozdně barokní kostel Narození Panny Marie, k významným památkám patří stará radnice a měšťanské domy na náměstí. V kopcích nad městem došlo roku 1866 ke krvavé bitvě mezi rakouským a pruským vojskem, na niž upomíná památník a naučná stezka. V blízkém okolí se nachází také pevnost z období mobilizace, tvrz Stachelberg.
 

Louny – město na řece Ohři

lounyKrálovské město Louny leží v severozápadních Čechách, na řece Ohři, jižně od Českého středohoří. Město založil v 60. letech 13. století Přemysl Otakar II. Centrum je dodnes z velké části obehnáno hradbami, jimž vévodí gotická Žatecká brána.

Dominantou a chloubou města je kostel sv. Mikuláše, s přístupnou vyhlídkovou věží, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky, ve městě je však mnoho dalších památek – středověké domy, radnice, barokní špitál, Jiráskovy mlýny na Ohři a zachovalá synagoga. Na východním a západním okraji města lze nalézt gotické hřbitovní kostelíky. Významný je také kamenný inundační most přes záplavové území Ohře, z novodobých staveb dělnická kolonie postavená podle návrhu J. Kotěry a evangelický kostel ve funkcionalistickém stylu. V okolí města se pěstuje chmel, severně od Loun se zvedají první vrchy středohoří – vulkanické kupy Raná a Oblík.
 

Loket – město v meandru Ohře

loketKrálovské město leží v západním cípu Čech poblíž Karlových Varů, v meandru řeky Ohře, jehož charakteristický tvar dal městu název. Opevněné město s hradem mnozí nazývali "klíčem ku Království českému". Loket střežil české území již ve třináctém století. Snoubí se zde kouzelná starobylost s krásou raného středověku. V roce 1319 byl zde vězněn dva měsíce tříletý kralevic Václav, pozdější Karel IV., přesto na Loket nezanevřel a zařadil ho mezi královská města.

Centrum města Lokte je památkovou rezervací s množstvím gotických, renesančních a barokních památek – kromě zmíněného hradu stojí za obhlídku i protáhlé zatočené náměstí s radnicí a mnoha měšťanskými domy, vysoký betonový most přes Ohři a také přírodní amfiteátr na protějším břehu od hradu. Ve vodácké sezóně řeku sjíždí bezpočet vodáků, kteří obdivují okolní přírodu, například Svatošské skály, vzdálené cca 10 km po proudu.
 

Prachatice – město na Zlaté stezce

prachaticeChcete-li se vrátit do historie a poznat stezku, po které se do českých zemí ve středověku přepravovala tolik potřebná sůl, vydejte se do Prachatic. Původní trasu dnes velmi věrně kopíruje značená turistická trasa osazená informačními tabulemi, která začíná v blízkosti historického jádra Prachatic – u bývalé Horní brány ve Štěpánčině parku. V roce 1436 uznaly Prachatice císaře Zikmunda za českého krále a díky tomu byly povýšeny na královské město.  

Záhy je ale císař Zikmund zastavil Janu Smilovi z Křemže, čímž se vrátily mezi města poddanská. Brzy však opět změnily majitele. Oldřich II. z Rožmberka (1403 až 1462) Jana Smila pro údajně loupeživý způsob života zajal a v roce 1447 opravil. Díky čtyřem zřejmě padělaným zástavním listinám se pak města zmocnil. Tím se Prachatice poprvé ve své historii ocitly v rukou mocného rodu Rožmberků.

PrachaticeHistorické jádro Prachatic si uchovalo svou renesanční podobu a roku 1981 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V centru najdete zde obdélné Velké náměstí s kamennou kašnou a sochou Spravedlnosti pocházející z roku 1583. Milovníci historie by neměli vynechat návštěvu Prachatického muzea. Vedle tradiční historické expozice si zaslouží pozornost zejména moderně pojatá část s atraktivním modelem středověkého města a figurínami v životní velikosti, které na nádvoří muzea názorně předvádějí život na Zlaté stezce. Z moderní doby jsou velmi zajímavé největší sluneční hodiny ve střední Evropě, které vznikly v předpolí Písecké brány v 60. a 70. letech 20.století, a jejichž autorem je sochař Z. Šimek.
Vodňany

Vodňany

Vodňany leží v jižních Čechách, v krajině plné rybníků – a voda, která město obklopuje, mu dala i jméno. Kromě četných rybníků tu najdete muzeum, starý mlýn s expozicí mlynářství a kostel, na jehož výzdobě se podílel Mikoláš Aleš, k procházkám lákají hráze a cesty, lemované staletými duby.

Slaný

Slaný

Město, které svůj název získalo podle solného pramene, leží severně od Kladna v mírně zvlněné krajině plné polí a chmelnic. Slánská hora je pozůstatkem bouřlivé sopečné činnosti; lidé v jejím okolí žili nepřetržitě od pozdní doby kamenné až do vzniku osady, která se stala základem dnešního města.

Prachatice

Prachatice

Město, které ve středověku vyrostlo na Zlaté solné stezce, po staletí představovalo důležitou obchodní křižovatku. Měšťané zbohatli a svůj majetek okázale předváděli světu; díky tomu dodnes můžete obdivovat nádherné goticko-renesanční centrum s řadou bohatě zdobených domů, obkroužené pásem hradeb.

Písek

Písek

Historie Písku zvoní zlatem, vyrýžovaným ze zlatonosné řeky Otavy. Projděte se po starém kamenném mostě, který je starší než Karlův most, prohlédněte si Prácheňské muzeum, historickou elektrárnu a hodiny na věži kostela Narození Panny Marie, kde malá ručička ukrajuje minuty a velká hodiny!

Loket

Loket

Město na výrazném skalním ostrohu s nádherným středověkým hradem a ze tří stran obtékané řekou Ohří má pěkné náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a řadou měšťanských historických domů. Právě tady, na terase hotelu Bílý kůň, prý požádal Johann Wolfgang Goethe o ruku Ulriku von Lewetzov.

Hradec Králové

Hradec Králové

Město věží a věžiček, zaslíbené kultuře, historii, vzdělání i sportu. To je východočeský Hradec Králové, který už se nemůže dočkat, až ho objevíte.

Louny

Louny

Co vám nabídne město, ležící na řece Ohři? Už zdálky uvidíte střechu a věž gotického kostela sv. Mikuláše, při bližším prozkoumávání objevíte také hradby a několik bašt, monumentální Žateckou bránu, renesanční dům Daliborka, Galerii Benedikta Rejta či dům Sokolů z Mor, dnešní sídlo oblastního muzea.

Stříbro

Stříbro

Nádherná renesanční radnice, minoritský klášter s expozicemi Městského muzea a upravenými zahradami, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či podzemní štola Prokop – tím vším se může pochlubit západočeské město Stříbro. K výletům láká klášter v Kladrubech či blízká přehrada Hracholusky.

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto, jedno z věnných měst českých královen, založil na hlavní spojnici Čech s Moravou král Přemysl Otakar II. Z té doby se dochoval pravidelný půdorys a hlavně rozlehlé náměstí, mimochodem vůbec největší čtvercové náměstí v Česku. Nese jméno zakladatele města a uprostřed stojí morový sloup.

Trutnov

Trutnov

Město v údolí řeky Úpy je jediné v Česku, kde se hlavní náměstí jmenuje po Krakonošovi – a co víc, Pán hor tu má dokonce kašnu s vlastní podobiznou a trpaslíky! Trutnov je známý také jako město hudebních festivalů pod širým nebem, k prohlídce zve Muzeum Podkrkonoší, galerie i moderní centrum Uffo.

Další aktuality

19.8.
2022
Skanzen v Kouřimi rozveselí dožínky

Skanzen v Kouřimi rozveselí dožínky

Středočeský kraj | Kultura
18.8.
2022
Vyjeďte si parníkem na Mělník

Vyjeďte si parníkem na Mělník

Středočeský kraj | Zážitky
17.8.
2022
Noc na Kačině nabídne netradiční zážitky

Noc na Kačině nabídne netradiční zážitky

Středočeský kraj | Zážitky
16.8.
2022
Kutná Hora přivítá Veteran rallye a srpnové hodování

Kutná Hora přivítá Veteran rallye a srpnové hodování

Středočeský kraj | Zážitky