Úvod > Aktuality > Církevní řády: Benediktini, jejich svět a dochované i zaniklé kláštery
Památky

Církevní řády: Benediktini, jejich svět a dochované i zaniklé kláštery

  • Vydáno10. dubna 2020
Benediktinští mniši působili jako věrozvěstové v českých zemích dříve, než tu vznikly první kláštery. Právě řádu svatého Benedikta, nejstaršímu mnišskému řádu západního křesťanství, také náležel náš nejstarší klášter: ženský klášter svatého Jiří na Pražském hradě.
Kdy klášter svatého Jiří na Pražském hradě vznikl? Datum jeho přesného vzniku neznáme; nejčastěji se uvádí rok 976. Zato známe první abatyši: stala se jí Mlada, sestra knížete Boleslava II., a z diplomatické cesty do Říma s sebou do Prahy přivedla sbor panen jako základ klášterního společenství.

Klášter vznikl u kostela sv. Jiří, který sloužil jako pohřebiště vládnoucího rodu Přemyslovců; relikvie byly později přeneseny do katedrály sv. Víta. Historie samotného kláštera se uzavřela v roce 1782 po vydání dekretu císaře Josefa II., který nařídil jeho zrušení.
 

Řád svatého Benedikta

Nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství se řídí Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století, souborem pravidel, jak by měli řeholníci žít a chovat se ve společenství. Ta byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu, vůbec první benediktinský klášter. Hlavním mottem řádu je Ora et labora, česky Modli se a pracuj.

Benediktini nemají jednotné poslání jako jiné řády, jejich činnost vychází z polohy kláštera a potřeb jeho okolí. Na venkově se často věnují zemědělství a řemeslům, ve městech vědě, pedagogické práci v řádových nebo jiných školách a dalším činnostem. Ne všichni benediktini jsou zároveň kněžími, přesto řada klášterů spojuje klášterní život s duchovní správou ve farnostech.
 

Břevnovský klášter a klášter u Davle

V roce 993, necelých dvacet let po nejstarším ženském konventu na Pražském hradě, založili pražský biskup Vojtěch a kníže Boleslav II. v dnešní pražské čtvrti Břevnov první mužský benediktinský klášter v Čechách. Benediktini sem přišli z německého kláštera Niederaltaich, při oslavách 1 000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Areál s bazilikou sv. Markéty a s klášterní zahradou je celoročně přístupný. Najdete tu také hotel, restauraci a pivovar, kde se vaří pivo Benedict. Víte, že jde o nejstarší tradici vaření piva v celém Česku?

Benediktinům patřil i třetí nejstarší klášter: benediktinské opatství sv. Jana Křtitele, které stávalo na ostrově sv. Kiliana těsně nad soutokem se Sázavou poblíž Davle. Opakované požáry, povodně a drancování vykonaly své, klášter zanikl v 16. století. S historií kláštera a dolního Posázaví vás seznámí stezka Sekanka. Je pojmenovaná podle zaniklého středověkého městečka, které bylo společně s kostelem sv. Kiliána součástí klášterního komplexu. Trasu připravilo Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.
 

Kladruby, Svatý Jan ve Skalách, Sázava a další

Benediktini zřizovali sirotčince, nemocnice a chudobince, jako první také poskytovali pomocnou ruku pocestným. Benediktinské kláštery bývaly centrem kultury a vědy; v několika z nich můžete, až skončí současná bezpečnostně-hygienická opatření, nahlédnout do historie řádu. Mezi významné benediktinské kláštery patřil například Sázavský klášter, založený roku 1032 poustevníkem Prokopem. Kolem roku 1050 daroval kníže Břetislav I. kapli sv. Jana Křtitele při hrobu uctívaného poustevníka Ivana bratřím z ostrova sv. Kiliána, kteří zde vybudovali proboštství sv. Jana ve Skalách. Oba kláštery, tedy Sázavský i klášter ve Svatém Janu pod Skalou, zrušil Josef II. Stejný osud měl benediktinský klášter v Kladrubech.

Dodnes činný je Emauzský klášter na Novém Městě v Praze, nazývaný často Emauzy či klášter Na Slovanech, a také klášter Rajhrad u Brna, dle tradice založený roku 1045 a tím pádem nejstarší klášter na Moravě, jehož knihovna se stala základem Památníku písemnictví na Moravě.
 

Broumovský klášter

Benediktini kultivovali krajinu kolem svých klášterů: odvodňovali močály, zakládali města a vesnice, pole, sady, zahrady, vinice a louky.

V roce 1213 daroval král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu Broumovsko, v darovací listině popsané slovy „krajina děsná v širé pustině“. Věta, populární díky citaci v předmluvě k Jiráskovu románu Skály, zřejmě dobře popisovala skutečnost, nicméně benediktini tu během staletí odváděli poctivou práci. Vyvrcholením jejich stavebního úsilí je klášter s chrámem sv. Vojtěcha, po barokní přestavbě impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera. Najdete tu i klášterní pivovar, založený již roku 1348, s malou expozicí. K dispozici je klášterní kavárna Café Dientzenhofer a ubytovat se můžete, až to bude možné, v renovovaných mnišských celách Domu hostů.
 

Rarity, kuriozity a prohlídky

  • V hlavní sezoně můžete, až to situace okolo koronaviru dovolí, navštívit  Sázavský klášter a klášter v Kladrubech, bazilika sv. Markéty, krypta z 11. století a prelatura s Tereziánským sálem v břevnovském klášteře jsou přístupné celoročně o víkendech. V rajhradském klášteře můžete celoročně navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě.
  • Celoročně je otevřený klášter Broumov, během roku se tu pořádá řada akcí. Víte, že v roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651, že ve zdech kláštera se skrývala slavná Ďáblova bible (i tu mají „na svědomí“ benediktini, vznikla prý v zaniklém klášteře v Podlažicích), že tu studovali první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic či Alois Jirásek a že se tu natáčel televizní seriál F. L. Věk nebo historický film Řád?
  • teslínyRoku 1078 vznikl benediktinský klášter Hradisko u Olomouce, již v roce 1151 ale benediktiny vystřídali premonstráti. Josef II. klášter zrušil, slouží jako vojenská nemocnice.
  • Plánujete výlet do Brd k Padrťským rybníkům? Ve středověku zde stával benediktinský klášter Teslíny s kostelem sv. Jana Křtitele, dnes označovaný za tajemné místo Brd. Zanikl za husitských válek, zbytky kostelních zdí prý byly patrné ještě na konci 19. století.
Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy

Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy

Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází poutní místo s kostelíkem sv. Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami z roku 1672. Od kostelíka je krásný výhled na město Mníšek pod Brdy i jeho okolí.

Slovanské přemyslovské hradiště Levý Hradec

Slovanské přemyslovské hradiště Levý Hradec

Na území dnešního města Roztoky, v části zvané Žalov, stávalo raně středověké hradiště Levý Hradec. Toto hradiště bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu.

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Původně benediktinský klášter později přestavěn na renesanční zámek stojí v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Třebíčský zámek s bazilikou tvoří dobře viditelnou dominantu města. Roku 2018 byl zámek Třebíč dopsán na seznam UNESCO jako součást komplexu třebíčských památek.

Muzeum města Police nad Metují v benediktinském klášteře

Muzeum města Police nad Metují v benediktinském klášteře

Muzeum města Police nad Metují je umístěno v prvním patře benediktinského kláštera v místnostech původně určených pro pobyt opata, jejichž součástí je i soukromá secesní opatova kaple.

Vamberecké mumie v broumovském klášteře – expozcie není přístupná

Vamberecké mumie v broumovském klášteře – expozcie není přístupná

V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Z technických důvodů je expozice Vambereckých mumií nepřístupná z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v klášterních sklepích.

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.

Benediktinské sklepy v Broumově

Benediktinské sklepy v Broumově

Vinný sklep v atraktivních prostorech sklepů bývalého klášterního pivovaru. Během degustace ochutnáte 8-10 vzorků moravských vín, k nim malé občerstvení na ukázku principu snoubení vín a pokrmů.

Stezka Sekanka – klášter na Ostrově – kostel sv. Kiliána

Stezka Sekanka – klášter na Ostrově – kostel sv. Kiliána

Stezka Sekanka provede návštěvníky těmi nejvýznamnějšími lokalitami souvisejícími s počátky českých dějin a s rozvojem regionu dolního Posázaví. Trasa vznikla v rámci projektu Ora et labora (Modli se a pracuj – motto řádu svatého Benedikta), který připravilo Regionální muzeum v Jílové u Prahy.

Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

V břežanském památníku naleznete multimediální expozici protifašistického odboje, který tvoří spolu s Lidicemi a Terezínem jakýsi trojúhelník paměti národa daného období. Mimo informací o životě za protektorátu a odboji obsahuje i část věnovanou historii zámku.

Klášterní zahrada na Břevnově

Klášterní zahrada na Břevnově

Zahrada břevnovského kláštera, někdy zvaná také Markétská je společně s klášterem chráněna jako národní kulturní památka ČR. Dělí se na dolní (klauzurní) část a horní sad. Dolní část je otevřena během dne, horní sad můžete navštívit kdykoliv. Pavilon Vojtěška je přístupný pouze s průvodcem.

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána se nachází těsně před soutokem Vltavy a Sázavy v Davli, na říčním kilometru 81,8. Na jižní straně ostrova se ukrývají pozůstatky středověkého kláštera sv. Jana Křtitele zvaného Ostrovský klášter či klášter Ostrov.

Zřícenina zaniklého kláštera Teslíny – tajemné místo Brd

Zřícenina zaniklého kláštera Teslíny – tajemné místo Brd

Patříte-li k milovníkům tajemných míst, zkuste v Brdech najít zaniklý klášter benediktinů, který se nachází nad Hořejším Padrťským rybníkem pod bezejmennou kótou 719. Ve středověku zde stával klášter Teslíny s kostelem Svatého Jana Křitele.

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze

S historií břevnovského kláštera je spjat také pivovar. Možná vznikl již záhy po založení kláštera, jako součást jeho hospodářského zázemí, jeho existenci ovšem jen nepřímo dokládá listina z poloviny 13. století.

Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou

Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou

Mezi největší poklady v Česku patří zlatem, stříbrem a drahými kameny vykládaný relikviář svatého Maura, který si dnes můžete prohlédnout na zámku v Bečově nad Teplou. Jedno z nejvýznamnějších šperkařských děl nalezli za zvláštních okolností v roce 1985 kriminalisté.

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie je nejstarší dochovanou památkou lidové dřevěné sakrální architektury v České republice. Je dominantou broumovského hřbitova situovaného u hlavní cesty, která dále pokračuje na Křinice. Návštěvníci si mohou kostelík prohlédnout od roku 2009.

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Tento první mužský benediktinský klášter v Čechách, ležící na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou, založili 14.1.993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Podle legendy se název kláštera odvozuje podle břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem setkal.

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Poutní cesta Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Poutní cesta Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Vintířova stezka dlouhá 162 km vede takřka neobydleným krajem po jedné z nejstarších obchodních stezek Prášily – Dobrá Voda – Hartmanice – Annín – Sušice – Horažďovice – Blatná. Část stezky se vine podél zlatonosné řeky Otavy. Lze ji zdolat v devíti denních etapách.

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Pohled na Máchovo jezero z hradu Bezděz

Pohled na Máchovo jezero z hradu Bezděz

Jednou z nejvýznamnějších gotických památek v České republice je královský hrad Bezděz, který založil roku 1264 Přemysl Otakar II. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí, purkrabský palác i další části hradu.

Naučná stezka Rajhradsko

Naučná stezka Rajhradsko

Mikroregion Rajhradsko je jedinečnou kulturně historickou a přírodní lokalitou, nacházející se 12 kilometrů jižně od centra města Brna. Naučná stezka má celkem 16 zastavení s poučnými informačními tabulemi.

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře

Dopřejte si nevšední zážitek z ubytování v Broumovském klášteře. Dům hostů nabízí 22 pokojů v bývalých mnišských celách. Celková kapacita ubytovacího komplexu je 70 lůžek.

Kostel sv. Václava v Broumově

Kostel sv. Václava v Broumově

Barokní kostel sv. Václava byl postaven podle projektu K. I. Dienzenhofera po roce 1729 na místě kostela broumovských protestantů. Kostel stojí u bývalé Dolní brány, v kopci směrem k náměstí. Fresky uvnitř kostela jsou pracemi slezského malíře Felixe Antonína Scheffera z roku 1784.

Broumovská skupina kostelů

Broumovská skupina kostelů

Unikátní architektonickou památkou regionu Broumovsko jsou barokní kostely, postavené na území broumovského opatství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1709-43.

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.

Kostel svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích

Kostel svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích

Současný chrám svaté Markéty Antiochijské je dominatnou kraje. Byl vystaven na místě bývalého benediktinského kláštera založeného ve 12. století, který byl zničen za husitských válek.

Benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou

Benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou

Dějiny kláštera mají svůj počátek již v 11. století, kdy zde údajně stávala jeskynní kaple sv. Jana Křtitele.

Zámek Sloupno u Nového Bydžova

Zámek Sloupno u Nového Bydžova

Zámek Sloupno je významnou stavbou nacházející se ve stejnojmenné obci nedaleko Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji.

Kostel sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi

Kostel sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi

Kostel se nachází v nejstarší mladoboleslavské části Karmeli. Nyní je kostel odsvěcený a slouží k pořádání výstav, svateb, koncertů a jiných společenských akcí.

Pivovarské muzeum v Olivětíně

Pivovarské muzeum v Olivětíně

Muzeum se nachází v areálu olivětínského pivovaru Opat. V rámci exkurze do pivovaru spojenou s ochutnávkou místních piv lze absolvovat i prohlídku stálé expozice pivovarnictví zaměřenou na historii pivovaru. Během návštěvy je k vidění například kancelář nejdůležitější osoby celého pivovaru – sládka.

Rajhradské klášterní vinné sklepy

Rajhradské klášterní vinné sklepy

Výroba vína v Rajhradě navazuje na staleté tradice rajhradského benediktinského klaštera a jeho produkci klášterních vín. Klášter sám byl založen již v roce 1048 a jeden z vinných sklepů, vybudovaný v letech 1690 až 1692, slouží pro výrobu vín dodnes.

Neogotický kostel sv. Alžběty Uherské v Teplicích

Neogotický kostel sv. Alžběty Uherské v Teplicích

Kostel sv. Alžběty Uhreské v Teplicích byl postaven v novogotickém stylu. Stavba začala v roce 1862 a byla dokončena o 25 let později. Vnitřek kostela je také v novogotickém slohu, nad hlavním oltářem je obraz zobrazující svatou Alžbětu Durynskou.

Kostel sv. Gotharda v Bouzově

Kostel sv. Gotharda v Bouzově

Vznikl v letech 1727 – 1728 přestavbou goticko–renesanční hradní kaple ze 2. čtvrtiny 16. století. Jedná se o jednolodní stavbu s boční kaplí, v jejíž předsíni se nachází reliéf Panny Marie.

Kostel sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici

Kostel sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici

Kostel sv. Jakuba v Rovné je jeden z nejkrásnějších a nejdochovanějších románských kostelíků v Čechách s unikátní uměleckou výzdobou z 12. a 13. století.

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Stálá expozice, která je zaměřena na historii kláštera na Ostrově u Davle a na nejstarší dějiny Jílovska, nabízí i 3D model Ostrovského kláštera a středověkého městečka Sekanka.

Další aktuality

Tipy na třetí adventní víkend v Praze

Zima přináší do Prahy sváteční atmosféru a neopakovatelné kouzlo. Všude vládne vánoční nálada, slavnostní výzdoba a rozsvícené vánoční stromky, trhy, svařené víno a tradiční sladkosti. Vyberte si z našich tipů pro stříbnou adventní neděli!
Praha | Životní styl

Na Staroměstském náměstí se sejdou Mikuláši, čerti a andělé – dojde i na vaření sněhu

Centrum největších Vánočních trhů v metropoli ožije v pondělí velkou podívanou. Na Staroměstském náměstí si totiž dávají sraz Mikuláši, čerti a andělé z celé Prahy. Tradičně 5. prosince se tam sejdou nadpozemské bytosti, aby potěšily především ty nejmenší a společně se utkaly v soutěži o nejhezčí masku. Show pro celou rodinu s názvem Andělské Vánoce začne v 16 hodin.
Praha | Zážitky

Tipy na víkend v Praze a okolí

V Praze a okolí se pořád něco děje! Hledáte kulturní akce na víkend a zajímavé výlety a novinky? Máme pro vás spousty kulturních a volnočasových akcí v Praze a okolí. Stačí si vybrat a vyrazit na výlet za zábavou i poznáním.
Praha | Zážitky

Čerti na Vltavě se vyrojí v předvečer svátku svatého Mikuláše

Hledáte originální možnosti, jak letos s dětmi oslavit svátek svatého Mikuláše? Co se s nimi vypravit za čerty na Čertovku! Tradiční mikulášská akce se koná v pondělí 5. prosince, čertovská loď vyplouvá z podzemního přístaviště Judita. Vyzkoušet můžete i plavbu na nejstarší osobní lodi v Praze – Salonní rychlolodi Nepomuk.
Praha | Zážitky