Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka V dubech
Příroda

Přírodní památka V dubech

Hlavními předměty ochrany jsou mokřadná slatinná louka, svahové prameniště a bažinná olšina se zvláště chráněnými druhy rostlin. Bezlesé území leží na sesuvném svahu při úpatí skalních masívů Příhrazských skal.
Území leží v Žehrovské oboře západně od obce Žehrov. Lokalitu modelovaly především svahové pohyby. Je převlhčováná výrony vody z báze kvádrových pískovců.

Součástí přírodní památky je menší skupina asi 150 let starých dubů, bez zmlazení v podrostu. Zdravotní stav některých stromů je špatný. Celkově však skupina osobitě ovlivňuje ráz území. Mimořádným dojmem působí solitérní jedinec dubu letního (Quercus robur) s obvodem kmene 532 cm ve výšce 130 cm, s poměrně pravidelnou korunou.

Území je součástí CHKO Český ráj a pro veřejnost je nepřístupné. Největším nebezpečím je přirozená sukcese směřující k zarůstání louky náletovými dřevinami a zániku populací vzácných druhů i celých společenstev. Tomu brání pastva oborové zvěře a relativně vysoká stabilita společenstev bezkolencových luk.
 

Flóra a fauna

Botanicky nejhodnotnější částí je svahové prameniště se společenstvem nízkoostřicových slatinných luk s kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), ostřicí Davallovou (Carex davalliana), ostřicí blešní (C. pulicaris) a tolijí bahenní (Parnassia palustris). Směrem k malému rybníčku přechází v bezkolencovou louku s hojnou hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum) a v porosty vysokých ostřic. V silně podmáčené bažinné olšině se vyskytuje velmi bohatá populace žebratky bahenní (Hottonia palustris). Ojedinělý na území CHKO je výskyt kosatce sibiřského (Iris sibirica).

V roce 1999 zde byl proveden základní entomologický průzkum se zaměřením na brouky a vážky. Bylo nalezeno 12 druhů vážek, např. šidlatka brvnatá (Lestes barbatus) – mediteránní druh, šidélko malé (Ischnura pumilio) – jižní teplomilnější druh, lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata) – vzácný teplomilný druh. Mezi 147 druhy brouků jsou nejvzácnější řídce se vyskytující (v ČR) nosatec Limnobaris t-album atriplicisa, vzácný nosatec Rhynchaenus signifer. Žije zde motýl martináček habrový (Saturnia pavonia). Na jediném místě v ČR lze nalézt měkkýše Vertigo geyeri – pleistocénní relikt.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí