Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní památka Letiště Letňany
Příroda

Národní přírodní památka Letiště Letňany

NPP Letiště Letňany byla vyhlášena z důvodu ochrany biotopu a populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného, který si za svůj domov zvolil travnatou plochu letiště v Praze-Letňanech. V roce 2018 bylo zjištěno, že i přes to syslí populace z Letňan téměř vymizela.
Sysel obecný - hlodavec z čeledi veverkovitých, je původně vázaný na stepní prostředí. Na naše území se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, že byl považován za polního škůdce. Se změnou přístupu k zemědělskému obhospodařování krajiny a zaváděním nových technologií v 50. letech 20. století však začalo docházet k prudkému úbytku jeho početnosti, který pokračuje dodnes.

Provázanost sysla obecného s letištěm není náhodná. Kromě takového místa byste jej našli také u golfových hřišť či v chatových osadách a tábořištích. Pro své bezpečí a ochranu před predátory si k životu volí krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované. Díky takovému prostředí, kde jsou pravidelně kosené travní plochy, má dobrý rozhled a cítí se v poměrném bezpečí. Podle mapování, které bylo provedeno v roce 2005 žije sysel v ČR zhruba na posledních 26 místech. A právě v Letňanech jich ještě v roce 2007 žilo přibližně 650 jedinců. Roku 2018 však bylo na území napočítáno maximálně 5 zvířat! Zatím není jasné, zda budou vzácní hlodavci u letiště zachováni. Ochránci v této chvíli zkoumají všechny možnosti. 

Na celé ploše NPP a ochranného pásma (území o rozloze 468 983 m2 ) platí zákaz volného pobíhání psů, neboť psi vyhrabávají syslí nory, čímž ohrožují nejen život zvířat, ale také bezpečnost leteckého provozu.