Úvod > Co chcete dělat? > Národní geopark Barrandien
Národní geopark Barrandien
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Národní geopark Barrandien

Chcete se vydat po dně pravěkých moří? Do vzdálených časů vás přenese Geopark Barrandien, největší geopark v České republice. Geopark není jen zkamenělá minulost. Skrývá v sobě příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území. Barrandien je klenotem české geologie a paleontologie.
Národní geopark Barrandien nabízí všem zájemcům ucelený vhled do geologie a paleontologie, ale také na zoologické, botanické, archeologické, kulturní a historické souvislosti. Nový geopark se rozprostírá na území Středočeského a Plzeňského kraje, a také na teritoriu Hlavního města Prahy. Geopark odkazuje na Joachima Barrande, který tato území nejen probádal, ale ještě k tomu proslavil ve světě.

Na území nově vyhlášeného geoparku se nacházejí lokality starších prvohor uznávané po celém světě. Prostor geoparku odhaluje tajemství milionů let vývoje planety Země, jedná se o pestrou mozaiku geologických paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.
 

Území Národního geoparku Barrandien

Na území Geoparku Barrandien se nachází velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území (z toho je Národních přírodních rezervací 6, Národních přírodních památek 11, Přírodních rezervací 12, Přírodních památek 38, Evropsky významných lokalit 64 , jedna biosférická rezervace UNESCO  a 3 Chráněné krajinné oblasti – Brdy, Český kras a Křivoklátsko.
 
Pro potřeby projektu je území členěno do pěti dílčích administrativně-správních regionů:
Berounsko zahrnuje zejména teplomilné a vápnomilné biotopy Českého krasu s přesahem na sousední Křivoklátsko. Chrarakteristické jsou skalní stepi a lesostepi s výskytem řady reliktních druhů rostlin jako je např. atraktivní hlaváček jarní nebo koniklec luční. Na značných rozlohách se zde vyskytují teplomilné doubravy s dubem šipákem a dalšími vzácnými dřevinami, jako jsou dřín, jeřáb břek a také jeřáb muk, u kterého byly popsány hned dva drobné endemické taxony.
 
Brdy jsou stokilometrovým souvislým lesem táhnoucím se od Prahy jihozápadním směrem. Značnou část porostů tvoří sice smrkové monokultury, nicméně se zde naleznou i menší fragmenty přírodě blízkých lesů, např. v jižních Brdech (Chynínské buky, Getsemanka) či na hřebeni nad Dobříší (Hradec, Kuchyňka). Na návštěvníka zapůsobí zejména opuštěnost celého území, v jehož jádrové oblasti se nenalézají prakticky žádná sídla, což je velkým kontrastem k přilehlému pražskému velkoměstu. Z hlediska biotopů jsou Brdy proslulé díky horským vřesovištím na místech nyní již opuštěných dělostřeleckých střelnic či rašeliništi v okolí Padrťských rybníků. Díky neosídlenosti Brd zde dochází k minimálnímu znečištění prostředí a k nízkému rušení zvířat. Proto je ve zdejších potocích s pitnou vodou centrum výskytu raka kamenáče v ČR a proto zde běžně hnízdí čáp černý či zde můžeme spatřit orla mořského. Králem zdejších lesů jsou pak bezesporu mohutní jeleni.
 
Do Plzeňska spadá značná část Křivoklátska. Nalezneme zde ale i další přírodovědně zajímavé lesní komplexy, např. Kozelské polesí či lesy na severu Plzně v oblasti Boleveckých rybníků. Fytogeograficky je významné řašeliniště u Kamenného rybníka se silně izolovaným výskytem klikvy bahenní a suchopýru pochvatého.
 
I Praha má unikátní přírodu, což rozhodně není pro velkoměsta obvyklé a očekávatelné. Nalézá se zde přes 90 maloplošných zvláště chráněných území. Velice pěkné scenérie nabízí Prokopské údolí či Divoká Šárka. Obzvláště cenné jsou lokality v kaňonu Vltavy, zejména v oblasti Troji a Suchdola. Na stepích zde rostou dekorativní druhy jako modřenec tenkokvětý, kavyl sličný a v Radotínském údolí se vyskytuje i evropsky významný, silně reliktní včelník rakouský.

Rakovnicko zahrnuje velkou část CHKO Křivoklátsko s jeho nejcennějšími partiemi vázanými na strmé údolí a okolí řeky Berounky. V nepřístupných roklinách se na několika místech zachovaly rozsáhlé populace původního tisu. Unikátní jsou louky u Kouřimeckého přívozu, které unikly intenzifikaci a ochuzení druhové skladby. Ve zdejších listnatých lesích není vzácností spatřit našeho největšího brouka – roháče obecného.

Provozovatel

Geopark Barrandien

Plzeňská 134
261 01 Příbram
Email:
geoparkbarrandien...
WWW:
https://geoparkba...
GPS:
49,689078 14,008136
 
 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 
1.7.
15.7.
Letní tábor Borek

Letní tábor Borek

Příbram, Středočeský kraj
10.9.
Příbramská svatohorská šalmaj 2022

Příbramská svatohorská šalmaj 2022

Příbram, Středočeský kraj
23.9.
Koncert filmové hudby

Koncert filmové hudby

Příbram, Středočeský kraj
29.8.
Czech Cup Příbram

Czech Cup Příbram

Příbram, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Šatlava Příbram

Restaurace Šatlava Příbram

Příbram, Středočeský kraj
Hotel Belvedere Příbram

Hotel Belvedere Příbram

Příbram, Středočeský kraj
Cukrárna Upekla

Cukrárna Upekla

Příbram, Středočeský kraj