Úvod > Kalendář akcí > Společenské akce > Přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě
Tato akce již proběhla a není tedy aktuální. Prohlédněte si aktuální akce v okolí této již neaktuální akce, prozkoumejte aktuální akce v regionu Jihomoravský kraj nebo navštivte Společenské akce v celé ČR.
Již 44. přednáškový cyklus chystá Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

11. 1. 2024 – přednáškový sál DU

MgA. Jan E. Svatoš 

TAJEMSTVÍ PŘEMYSLOVSKÝCH ARTEFAKTŮ

Ztracené. Ukradené. Zapomenuté. Slavný český král Přemysl II. Otakar po sobě zanechal několik pozoruhodných artefaktů i historických otazníků, z nichž je možné složit pestrý obraz doby jeho panování. V jedinečné diashow režiséra Jana E. Svatoše, autora oceňovaného historického dokumentu Až zařve lev, se dozvíte o zcela opomíjených, ale unikátních předmětech. Kam za druhé světové války zmizel slavný ceremoniální meč a co na něm bylo vyryto? Kdo před zničením zachránil unikátní hvězdný glóbus a proč za ním musíme až k řece Mosele? A proč se s Přemyslovým denárem nalezeným v křižáckém Akkonu nejspíše neplatilo… Zkrátka vše, co se do filmu nevešlo.

18. 1. 2024

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum)

STŘÍBRNÝ POKLAD ZE STŘELIC

Období 13. století patří nejen na Moravě k velmi zajímavým, stále ne zcela objasněným obdobím, a to i z hlediska měny a peněz. Je to doba, kdy se na historicky krátký čas česká a moravská měna rozešla a každá země razila své vlastní peníze. Písemných pramenů máme pomálu, a tak jako významné a někdy zcela jedinečné prameny k dějinám peněz a jejich oběhu slouží velké mincovní nálezy. Ty poskytují důležité informace, současně však přinášejí i celou řadu nových otázek. Poklad ze Střelic (okr. Znojmo, Jihomoravský kraj) patří ke zcela výjimečným depotům. Objeven byl již v roce 1959, přesto dosud nebyl kompletně publikován. Díky svému složení patří k nejzajímavějším pokladům své doby. Datován je do přelomu 20.  30. let 13. století a vedle 1 352 stříbrných mincí obsahuje šperky a jejich zlomky.

25. 1. 2024

Mgr. et Bc. Petr Eckl  (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

PŘÍBĚH HRDÉ POKORY

Přednáška připomene 140. výročí narození Alice Wienerové, roz. Trentinaglia-Telve (1883–1970), a poodkryje její mnohdy strastiplnou životní cestu.  Wienerová patří k dárcům našeho muzea, bohužel nepříznivé okolnosti jejího života byly příčinou toho, že se do muzea dostal jen nepatrný zlomek v závěti odkázaných předmětů. Její životní příběh bude představen úplně poprvé a je výsledkem postupného zpracování její písemné pozůstalosti. Rovněž se podařilo propojit některé dosud neurčené předměty s pozůstalostí po Wienerové, čímž se soubor předmětů s ní spojených, především umělecké povahy, podstatně rozšířil.

1. 2. 2024

PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (FF MU Brno)

NĚMECKO-AMERICKÉ SPŘÍZNĚNÍ VOLBOU? DRUHÝ ŽIVOT CARLA POSTLA, ALE PŘEDEVŠÍM DRUHÝ ŽIVOT CHARLESE SEALSFIELDA

V roce 1839 začínají vycházet »Neue Land- und Seebilder: Die deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaften" (Nové obrázky života na pevnině a na moři), s podtitulem Druhý život Carla Postla. Přednáška představí tento druhý život Carla Postla v biografických komentářích, druhý život Charlese Sealsfielda pak ve výkladu jeho díla a literárněvědné recepce. Ačkoli v roce 184346 vyšlo Sealsfieldovo dílo v 18 svazcích a jeho věhlas byl nepopiratelný, netrval dlouho. Předbřeznová literatura se v období realismu  velké pozornosti netěšila. Zajímavé jsou pokusy (většinou politicky motivované) o oživení zájmu o jeho dílo, které ovšem skutečnému širokému čtenářskému zájmu
o Sealsfieldovy texty prokázaly spíše medvědí službu.

8. 2. 2024

Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

ZA NEJKRÁSNĚJŠÍMI OBYČEJI Z JAMOLIC

Jamolice leží ve stínu zříceniny hradu Templštejna na samém severu současného okresu Znojmo. Přestože byly tradice místního lidu po celá staletí ovlivňovány sousedními obcemi ze severněji položeného Ivančicka, podržely si moravskokrumlovský ráz, který se však díky určité odlehlosti obce uchovával v archaičtějším pojetí než v sousedních vsích. Během přednášky si představíme jedinečné a nejkrásnější obyčeje, které se svou podstatou celému okolí i Moravskokrumlovsku vymykají: obřadní holení mužů o Popeleční středě, krojovanou obchůzku děvčátek se Smrtolkou, odjinud nedoložené jarní tradice proměnlivého data, zatahování brány o svatbě, vítání do „babského cechu“, pohřební bratrstvo tzv. „studených bratří“, ale také osobitý kroj, lidové písně a pověsti vyprávějící o pokladech a strašidelných přízracích z tajemných templštejnských ruin a ztracených sklepení.  

15. 2. 2024

Bc. Štěpánka Grunová (FF MU Brno)

Poslední léta louckého kláštera a jeho rušení v dopisech Norberta Řehoře Korbera

Dne 29. července 1784 přijel do louckého kláštera císařský komisař, aby zdejším premonstrátům oznámil, že jejich klášter byl císařem Josefem II. právě zrušen. Obrovská duchovní, hospodářská i vzdělávací instituce s téměř stovkou řeholníků, desítkami vesnic a far a rozestavěným velkolepým areálem kláštera byla rozpuštěna.  O osudech a prožitcích expremonstrátů mnohé nevíme. Existuje však unikátní pramen, korespondence bývalého klášterního knihovníka a profesora církevního práva, Norberta Korbera. Jaký byl jeho pohled na fungování klášterní komunity pár let před zrušením, vztahy mezi spolubratry, vzájemné názorové rozpory, sekularizaci kláštera i následná léta hledání nových příležitostí? Přednáška ukáže, jak prožíval epochu josefinismu řeholník, který sám sebe považoval spíše za osvícenského vzdělance.

22. 2. 2024

Mgr. Tereza Pavelková, Dis. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

VÝPRAVA NEJEN NA MOŘSKÉ DNO S PALEONTOLOGEM ANTONEM RZEHAKEM

V roce 2023 uplynulo 100 let od úmrtí brněnského polyhistora Antona Rzehaka (18551923), významného představitele brněnské vědy přelomu 19. a 20. století. Za připomenutí stojí především jeho významné paleontologické, geologické i archeologické objevy, například nález zubu masožravého dinosaura z bývalého lomu na Švédských šancích, jediného zubu dravého dinosaura nalezeného na našem území, nebo nález spodní čelisti neandrtálce z jeskyně Švédův stůl. Nesmazatelně se zapsal do historie výzkumů moravského terciéru a byl po něm pojmenován vůdčí druh mlže typické fauny tzv. rzehakiových vrstev, endemický mlž Rzehakia socialis. Přednáška nás provede po nejvýznamnějších lokalitách karpatské předhlubně a představí faunu, kterou Rzehak zkoumal.

29. 2. 2024

Mgr. et Bc. Petr Eckl a Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

Cornštejn:  příběh knihy

V listopadu 2023 vyšla publikace Cornštejn: příběh hradu, jejímž cílem bylo zhodnotit a veřejnosti předložit výsledky nedávno provedených výzkumů. Kniha, která se pokouší poprvé v dějinách nahlédnout na Cornštejn a jeho výjimečné okolí komplexním způsobem, je společným výstupem pracovníků JMM ve Znojmě a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na přednášce představí „příběh“ knihy její autoři.

7. 3. 2024

Mgr. Filip Drybčák (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

Masaryk ve Znojmě

Tomáš Garrigue Masaryk patří dodnes k nejuznávanějším a nejobdivovanějším českým státníkům. Jeho návštěvy v regionech se stávaly velkou společenskou událostí, a jsou tudíž zajímavým svědectvím své doby. Na pozadí první Masarykovy návštěvy Znojma, od níž v roce 2024 uplyne 100 let, bude v širším kontextu představen fenomén masarykovského mýtu v meziválečném Československu a jeho pozitivní i negativní reflexe v tehdejší společnosti, dobových zápisech, kronikách či novinách.
 

14. 3. 2024

Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

ARCHEOLOGIE A OBRAZOVÁ REKONSTRUKCE V POHŘEBNÍM RITU LENGYELSKÉ KULTURY

Přednáška nás přenese do období neolitu, do doby kultury s moravskou malovanou keramikou. Co vypovídají antropologické analýzy o tehdejších lidech, jaké rituály provázely jejich život, proč byly jejich pohřební praktiky tak výjimečné? Archeologové nacházejí pohřby pietní i brutální, v rondelech, v šachtách, se zvířaty. Tajemství pohřebního ritu osvětlí nové barevné rekonstrukce pohřbů, které byly vyhodnoceny na základě dlouhodobého výzkumu.

21. 3. 2024

Ing. Radomír Němec, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)

PO STOPÁCH BOTANIKA PROF. OBORNYHO ANEB NÁVRAT V ČASE O 150 LET

Ze Znojma přes Kraví horu, Trauznické údolí, přes most a kolem řeky Dyje na pivo pod Obří hlavu, prohlédnout a pečlivě uložit nasbírané položky rostliny a pak Tremperkem domů. Tak mohla vypadat nedělní vycházka gymnaziálního profesora Obornyho. Na konci dubna to bude přesně 100 let od jeho úmrtí. Vedle toho, že učil na zdejší reálce (dnešní gymnázium) a byl členem městského zastupitelstva, se zapsal do povědomí evropské vědy jako botanik. Je autorem řady vědeckých publikací (např. Flóra Znojemska, Flóra Moravy a Slezska, Jestřábníky Moravy a Slezska) a srovnávacího herbáře uloženého ve zdejším muzeu. Obornyho herbář je ozdobou muzejních sbírek a svým rozsahem (dokládá více než 1200 druhů rostlin) je unikátním střípkem poznání regionu. Pojďme si připomenout tehdejší obraz krajiny, co v ní rostlo, co už dnes neuvidíme a co naopak nemohl vidět pan profesor.

28. 3. 2024

Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík (soukromí badatelé)

TANKY NA DYJI 1945 – Přes Znojmo k Vltavě

Přednáška bude věnována zahájení Pražské operace na Znojemsku, posledním bojům tankového sboru Feldherrnhalle proti 6. gardové tankové armádě. Přinese zcela nové poznatky o posledním boji největšího německého tankového esa Kurta Knispela a podrobněji se zaměří na 27. gardovou tankovou brigádu, která vstoupila do Znojma mezi prvními. Součástí přednášky budou dobové fotografie a situační nákresy.

Aktuality

Znojemské kulturní léto

Znojemské kulturní léto nabízí v době prázdnin různorodou programovou skládanku tak, aby si v ní našel zábavu podle svého každý zájemce – od nejmenších po seniory. Program obsahuje hudební a divadelní festivaly, gastronomické zážitky, ochutnávky vín, koncerty různých žánrů i pohádková představení.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Znojemské vinobraní 2024

Znojemské historické vinobraní, které přinese 13.–15. 9. 2024 oblíbené historické i hudební scény, odpočinkové zóny, kvalitní víno a gastronomii nebo třeba sběratelské mince. Během slavností se můžete těšit i na velkolepý ohňostroj.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Dialogy v Jihomoravském muzeum ve Znojmě

Výstava Dialogy, kterou můžete zhlédnout ve výstavních sálech Domu umění, přináší umělecký dialog mezi malířem a fotografem Pavlem Kašpárkem a přední textilní výtvarnicí a malířkou Miroslavou Krausovou.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Festival vína VOC Znojmo 2024

Festival vína VOC Znojmo, který se letos uskuteční už po šestnácté, vyhledávají vedle Znojmáků návštěvníci z celé republiky i ze zahraničí. Pokud chcete být mezi nimi, zaškrtněte si v kalendáři první květnovou sobotu 4. 5. 2024.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Pivní slavnosti Znojmo 2024

Pivní slavnosti ve Znojmě pořádá Znojemská Beseda ve spolupráci se Znojemským městským pivovarem.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Slavnosti okurek ve Znojmě 2024

Tradiční Slavnosti okurek, konající se v centru města Znojma 2. srpna 2024, nabídnou návštěvníkům pestrý program.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Adolf Oborny – Homo botanicus v Jihomoravském muzeu ve Znojmě

Adolf Oborny – Homo botanicus, to je název nové výstavy Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterou budou moci návštěvníci zhlédnout od 20. ledna ve velkém výstavním sále minoritského kláštera.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Příběh hrdé pokory v Jihomoravském muzeu ve Znojmě

Výstava Příběh hrdé pokory, kterou můžete navštívit v minoritském klášteře připomene paní Alici Wienerovou, roz. Trentinaglia-Telve (1883–1970). Ve výstavním sále v přízemí se seznámíte s pozoruhodným osudem ženy, který ovlivnily životní tragédie i dějinné události dvacátého století.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Městské divadlo Znojmo

Budova Městského divadla vznikla v roce 1900, architektem stavby byl Alexander Graf. Stavba má renesanční i barokní prvky, interiér má výzdobu novobarokní. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informačním centru Obroková.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Kryt civilní obrany ve Znojemském podzemí

Znojemské podzemí nejsou jen historické nebo adrenalinové trasy – nečekaně zde můžete natrefit i na vzácně dochovaný tajný kryt civilní obrany. Přístupný je ve vypsaných termínech a jeho návštěva je mimořádným zážitkem.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Dům Budčických ve Znojmě

Dům Budčických – měšťanský dům na rohu Obrokové a Zámečnické ulice, je jedním z nejunikátněji dochovaných středověkých domů ve Znojmě. Čeká jej archeologický průzkum a vybudování muzea.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Laser Game a virtuální realita ve Znojmě

Úžasná zábava, pekelnej adrenalin, moderní vybavení a profesionálně navržená Laser Aréna. To je nejnovější Laser Game ve Znojmě, na ulici Obroková, v celém druhém patře Obchodního domu Dyje.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Klášter kapucínský s kostelem sv. Jana Křtitele ve Znojmě

Památkově chráněný klášter s kostelem sv. Jana Křtitele pochází z první poloviny 17. století.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Dům umění ve Znojmě – Slavíkovský palác

Jeden z nejkrásnějších renesančních paláců v centru Znojma pochází z poloviny 16. století. Galerijním účelům slouží Slavíkovský palác od poloviny 20. století. Jeho expozice představují skutečné poklady ze sbírek gotického a barokního sochařství a malířství.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Dobré jídlo, výstavy a koncerty ve Znojmě

Restaurace, hospůdka, hudební klub a galerie v Domě Na Věčnosti. Věčné je to, co nemá v čase počátek ani konec. Věčné je současně neměnné, je stále tím, co bylo je a bude, vždy samo o sobě. Proto věčné je současně absolutní, samo v sobě nejvýš dokonalé.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Pivní lázně ve Znojmě

Znojemské Pivní lázně se nacházejí v podzemí, naproti znojemské radnici. Naložte se do dřevěné kádě naplněné pivem, relaxujte a načepujte si skvěle vychlazené pivo podle libosti.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Stará pekárna

Citlivě zrekonstruovaný historický dům ve Znojmě, jehož prapůvod sahá až do 13. století. Měšťanský dům odkazuje ve svém názvu na více jak 350 let zachovalou původní židovskou pec.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Balance coffee & wine

Kromě výběrové kávy vám naservírujeme také pestré snídaně po celý den.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Vinařský dům Znojmo

Vinařský dům Znojmo snoubí znojemská vína z produkce Vinařství Nešetřil, gastronomii winebaru Chatka a odpočinek ve stylových apartmánech. Vše na jednom místě v renesančním domě na hlavním náměstí v historickém centru Znojma.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Vinařská oblast Morava

Vinařská oblast Morava zahrnuje území od jižního cípu Moravy až po polohy rozkládající se na západ od Brna. Nachází se zde téměř 96 % ploch všech vinic registrovaných v ČR. Jižní Morava a její unikátní přírodní podmínky vytvářejí základ pro jedinečný, a přitom různorodý charakter zdejších vín.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Cyklopenzion U Mikuláše ve Znojmě

V cyklopenzionu U Mikuláše naleznete půjčovnu a úschovnu kol, kavárnu, vinotéku, vyhlídkovou terasu do NP Podyjí a výstavu historických fotografií. penzionu. Pro cyklisty je připravena úschovna a půjčovna kol a cyklo mapy zdarma. Cyklostezky jsou značeny od penzionu.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Hotel Clemar

Hotel Clemar se nachází přímo v srdci Znojma, jen pár minut chůze od všech nejzajímavějších památek města.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Rajská vinice v Karolininých sadech Znojmo

Rajská vinice leží přímo v centru Znojma na svahu pod chrámem sv. Mikuláše. Právě tato dominanta dává vinici její kouzlo. Vinohrad vysadilo a následně jej má v péči Vinařství Lahofer.
Znojmo, Jihomoravský kraj

Enotéka znojemských vín – Vinná galerie Znojmo

Ve Znojmě najdete nový bar a degustační prostor architekty Chybík+Krištof. Projekt se nachází v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém prostoru, který byl k budově dostavěn v 70. letech.
Znojmo, Jihomoravský kraj